Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > SPE3007/1 Språk, lesing og skriving

Språk, lesing og skriving

Back Tilbake
Kode
SPE3007/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Synnøve Myklestad
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også to mindre feltarbeid for utprøving av kartleggingsverktøy. Første del av studiet tar opp språk og kommunikasjon, som sentralt kunnskapsgrunnlag for andre del, lesing og skriving. Gjennom hele studiet tar en opp både vanlig og uvanlig utviklings- og læringsforløp. Det skal arbeides med prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave gjennom hele studiet.

Emnet tar opp:

 • Kjennetegn for vanlig utvikling og utvikling av vansker
 • Generelle og spesifikke vansker
 • Kartlegging
 • Ulike metodiske tilnærminger i gjennomføring/tiltak
 • Evaluering av tiltak

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha:

 • Grunnleggende kunnskap om språk-lese- og skriveområdet som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • Kunnskap om språket som forutsetning for utviklingen i lesing og skriving, om vanlig og uvanlig språkutvikling, lese- og skriveutvikling.
 • Kunnskap om og ferdigheter i å analysere forsinket utvikling og vansker innenfor og i samspillet mellom de to hovedområdene.
 • Kunnskap om forekomst av komorbiditet og følgevansker.
 • Kunnskap om de vanligste metoder og verktøy for kartlegging, og ferdigheter i å anvende et utvalg av disse.
 • Ferdigheter i å planlegge, gjennomføre, rapportere og evaluere tiltak.
 • Ferdigheter i å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Etiske perspektiver
 • Arbeidet med og ferdigstille prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave innenfor emnets tema.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet/studiet over to semestre og er samlingsbasert. For heltidsstudenter er oppstart i første semester av masterstudiet. Deltidsstudentene starter på emnet i tredje semester.

Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom, mellom annet ved litteraturstudier og gjennom et feltarbeid i hver av emnets to hoveddeler, skriving av arbeidskrav og oppgave innenfor emnet.

Undervisningen er samlingsbasert med fire samlinger pr. semester og foregår torsdager, kl 17.15-21 og fredager, kl. 09.15-15.00.

Samlingsdatoer høsten 2011 er:
25.-26. august
22.-23. september
13.-14. oktober
10.-11. november

Samlingsdatoer våren 2012 er:
19.-20 januar
23.-24 februar
22.-23. mars
26. og 27. april.


Forkunnskapskrav

Så langt kapasiteten strekker, vil emnet også bli tilbudt som frittstående masteremne. For disse studentene gjelder de samme opptaksregler som til masterstudiet. Det er en fordel med minst to års forutgående praksis fra arbeid med barn/ungdom i barnehage, skole eller andre opplæringstiltak.

Emne er obligatorisk for

Master i spes. ped med fordypning i språk, lesing og skrivingArbeidskrav

Emnets arbeidskrav er som må være godkjent før oppmelding til eksamen er: Oppfylle krav om frammøte. Gjennomføre feltarbeid med utprøving av kartleggingsverktøy overfor barn/elever og utarbeide rapport.

Grunnregelen er at all undervisning og veiledning er obligatorisk. Nærmere om regler for dokumentert fravær ved deler av undervisningen gis ved studiestart.

Delta i all oppsatt veiledning i emnet.

Arbeide med og ferdigstille prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave i henhold til retningslinjer for denne.


Eksamensform

Emnet omfatter et eksamensessay på max 25 sider, 15 pkt, linjeavtand 1,5.

Rapport fra feltarbeidene skal danne empirisk grunnlag for dette.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L