Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Rådgiving og endringsarbeid

Rådgiving og endringsarbeid

Back Tilbake
Studiepoeng
30
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Morten Hem og Jenny Steinnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studiet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også sertifisering for bruk av kartleggingsverktøy i tilknytning til feltarbeid.. Temaene omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. De blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Det kan være barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, og de dekker individ-, gruppe- og systemnivå. Gjennom hele studiet skal det arbeides med prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Valgfrie etter- og videreutdanningskurs (betalingskurs) kan tas i samtidig med emnet.

Studiet tar opp:

 • Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 • Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 • Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 • Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 • Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 • Arbeid med og sluttføring prosjektbeskrivelse for masteroppgaven

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studentene ha:

 • Grunnleggende kunnskap om spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • Skaffe seg innsikt i og kunnskap og ferdigheter om rådgiverrolle og rådgiverfunksjon, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.
 • Forskjellige former for kunnskap som analytisk felt i rådgivning
 • Tilegnet seg strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Rådgivning og veiledning som didaktisk prosess
 • Kunnskap om og øvelse i ferdigheter og grunnleggende egenskaper for rådgivning.
 • Kunnskap om kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid.
 • Kunnskap om teoretisk grunnlag og sertifisering for praktisk bruk av CAS-testen.
 • Praktiske øvelser for egen kunnskap og ferdigheter i rådgivningsarbeid.
 • Etiske perspektiver

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom, mellom annet ved litteraturstudier og gjennom et feltarbeid i siste del av emnet hoveddeler, skriving av egen prosjektbeskrivelse som er et arbeidskrav, samt eksamensessay innenfor emnet.

Samlingsdatoer høsten 2012

 • 30. + 31. august
 • 13. + 14. september
 • 27. + 28. september
 • 18. + 19. oktober
 • 8. +9. november

Samlingsdatoer våren 2013

 • 17. + 18. januar
 • 7. + 8. februar (Hotellovernatting)
 • 21. + 22. februar
 • 14. + 15. mars
 • 11. + 12. april

Torsdager 17.15 – 21.00 og fredager 09.15 – 15.00. Den ene samlingen i vårsemesteret vil bli lagt et hotell i Lillehammers nærområde.


Emne er obligatorisk for

Master i spes. ped med fordypning i rådgiving og endringsarbeidArbeidskrav

Emnets arbeidskrav er som må være godkjent før oppmelding til eksamen er: Oppfylle krav om frammøte. Sertifisering for bruk av CAS-testen. Som del av dette, gjennomføre et feltarbeid med bruk av testen, samt utarbeide rapport. Rapporten skal innarbeides i eksamensessay.

Grunnregelen er at all undervisning og veiledning er obligatorisk. Nærmere om regler for dokumentert fravær ved deler av undervisningen gis ved studiestart.

Delta i all oppsatt veiledning i emnet.

Arbeide med og ferdigstille prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave i henhold til retningslinjer for denne.


Eksamensform

Emnet omfatter et eksamensessay på max 25 sider, 15 pkt, linjeavtand 1,5.

Rapport fra feltarbeidene skal danne empirisk grunnlag for dette.


Tillatte hjelpemidler

Alle
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L