Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > INT1007/1 Globale maktforhold 1945-2010

Globale maktforhold 1945-2010
Back Tilbake
English (United Kingdom)English
Kode
INT1007/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
70
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet inngår i bachelorstudiet i internasjonale studier med historie. I den generelle studieplanen omtales dette studiet som et flerfaglig studium av utviklingen av det internasjonale systemet. Et hovedtema i emnet verden 1945-2010 vil derfor være utviklingen av den internasjonale maktfordelingen i denne perioden, med endring fra et bipolart system under den kalde krigen til et unipolart evt. multipolart system etterpå. Men andre sentrale temaer og emneområder i samme periode, som avkolonisering og forholdene i det som tidligere ble kalt den ”tredje verden”, vil også tas opp. Emnet vil så langt mulig ha et globalhistorisk perspektiv. Metodiske problemstillinger knyttet til forståelse av den aller nærmeste historien (”history of the present”)vil bli tatt opp fortløpende.

Sentrale temaer vil være:

1. Globale maktforhold
Her vil den kalde krigen stå sentralt, både dens formative periode og dens avslutning.
Det vil også bli lagt vekt på en del sentrale konflikter som Korea-krigen, Vietnamkrigen
og Cuba-krisa.
Videre vil det globale maktskifte etter den kalde krigen gjennomgås.. Ulike teorier om
verden etter den kalde krigen, som for eksempel Fukuyamas tese om ”The End of
History ” og Huntingtons om ”The Clash of Civilization”, vil kritisk behandles.
Et annet tema vil være det den internasjopnale økonomiske orden som ble forsøkt
opprettet gjennom Bretton Woods systemet, og hvordan denne økonomiske
verdensorden har utviklet seg fram til i dag.

2. Avkoloniseringen og den tredje verden
Frigjøringen av tidligere kolonier fra midten av 1950-åra var en prosess med
avgjørende betydning for den globale utviklingen. Denne prosessen vil bli grundig
behandlet og det vil bli lagt vekt på en analyse av hvilke utfordringer den såkalte
”tredje verden” sto overfor og ulike måter disse utfordringene ble møtt på.

3. Midtøsten
Midtøsten har vært et sentralt konfliktområde i tida etter 1945 og er det fortsatt. Her
vil ikke bare Palestina/Israelkonflikten behandles, men også bakgrunnen for de store
interne konfliktene i flere land i regionen
Den internasjonale dimensjonen ved konfliktene i regionen vil være sentral ikke bare
under den kalde krigen, men like mye for tida etter, som for eksempel gulfkrigene og
deres virkninger både regionalt og internasjonalt. Politisk islam og global terrorisme vil
også behandles i denne sammenhengen

4. Europa og europeisk integrasjon
Utviklingen i det delte Europa under den kalde krigen og i det gjenforente Europa etter
den kalde krigen vil være et viktig tema, men hovedvekten legges på den europeiske
integrasjonens historie fra 1945 til i dag.

5. Utviklingen av den sosialdemokratiske orden/den nordiske modellen/ det
tredje hamskifte.
Hovedtema her vil være grunnlaget for sosialdemokratiets langvarige dominans i
Norden. Den nordiske modellen for velferdsstater regnes som et viktig uttrykk for
denne utviklingen. Hva var spesielt med denne, sett i forhold til andre europeiske
velferdsstater? Hva var grunnlaget for den sosialdemokratiske ordens fall? Og hva var
drivkreftene bak 1980-årenes høyredreining i politikken, med liberalisering og sterkere
vekt på markedsløsninger. Hva særpreger den nordiske modellen i dag?

Læringsmål

Kunnskapsmål:
• Studentene skal ha oversikt over og innsikt i sentrale begivenheter og prosesser i den
perioden som dekkes
• Studentene skal kjenne til metodiske og kildekritiske problemstillinger allment og i
tilknytning til de enkelte historiske tema som tas opp.

Ferdighetsmål
• vurdere faglitteratur på en kritisk måte
• ha utviklet kildekritiske ferdigheter
• skrive korte historiefaglige tekster med korrekt bruk av noter/henvisninger

Generelle kompetansemål
• evne til kritisk innhenting og bruk av informasjon
• evne til å formidle historisk kunnskap både skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig
måte.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning gis i form av forelesninger/seminarer, samt gjennom oppgaveskriving under
veiledning.

Emne er obligatorisk for

Ba internasjonale studier med historie

Emne er valgbart for
Bachelorstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som
valgemne vil fremkomme i utdanningsplanene)
Arbeidskrav

• En gruppebasert innledning og ett individuelt bidrag i seminar.
• En individuell skriftlig oppgave på maksimalt fem sider.

Eksamensform

En individuell hjemmeeksamen innenfor en tidsramme på fire dager og muntlig eksamen som
justerer karakteren.

Erstatter
Emnet INT1007/1 Globale maktforhold overlapper med emnet SHI1006/1 Verden etter den kalde krigen og med emnet SHI1005/1 Kald krig, utvikling og underutvikling med 50%
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L