Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > JUS1007/1 Examen Philosophicum for jurister

Examen Philosophicum for jurister

Back Tilbake
Kode
JUS1007/1
Studiepoeng
10
Semester
Høst
Lengde
Aug-des
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anstein Gregersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen Philosophicum for jurister er sammen med Examen Facultatum for jurister allmenndannende innføringsemner i følgende temaer: filosofiens historie med spesiell vekt på moral- og politisk filosofi; kontemporær rettsfilosofi; språk og argumentasjon; vitenskapsfilosofi.

Examen philosophicum gir en innføring i filosofi- og vitenskaps historie med spesiell vekt på moral- og politisk filosofi. Disse temaene forenes med kontemporær rettsfilosofi og en diskusjon av noen grunnleggende verdier ved det norske rettssystemet. Ex Phil belyser spesielt retten og den juridiske tenkemåtes filosofiske bakgrunn samt den filosofiske bakgrunnen til vitenskaplige spørsmål og aktiviteter som har preget den vestlige kulturen siden antikken.

Examen philosophicum er delt i tre deler:

A) En liten del er om rettsstatsverdier og legitimering av rettsstaten.

B) En omfattende del som er en innføring i grunnleggende filosofiske emner fra antikken til i dag.

C) Som er en innføring i rettsfilosofien med vekt på beskrivende temaer (analytisk jurisprudens).


Læringsutbytte

KUNNSKAP

 Etter gjennomført emne har studenten grunnleggende kunnskaper om:

  • De filosofiske verdier og prinsipper det norske retts systemet bygger på, spesielt rettsstatsverdier og legitimitet
  • Utviklingen i metafysikken fra antikken til den moderne periode.
  • Utviklingen i epistemologi (kunnskapsteorien) fra antikken til det tjuende århundre.
  • Utviklingen i moral filosofien (etikken) fra antikken til i dag.
  • Utviklingen i politisk filosofi og rettsfilosofien fra antikken til det tjuende århundre.
  • Kontemporære diskusjoner om hva er rett.

FERDIGHETER

Etter gjennomført emne har studenten utviklet sine analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon.

GENERELL KOMPETANSE

Etter gjennomført emne har studenten oppnådd generell kompetanse om noen grunnleggende filosofiske og vitenskaplige spørsmål.


Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom å følge forelesninger, delta i seminarer og veiledninger, samt levere inn skriftlige arbeider og selv studium utvikler studenten både analytiske og kritiske evner samtidig som studenten både får generell kunnskap om emnets temaer og fordypninger på enkelte områder. Det legges vekt på skriftlige arbeider og student deltagelse i forelesninger og seminarer for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i jussArbeidskrav

Innlevering og godkjennelse av tre individuelle skriftlige arbeidskrav, samt bestått individuell flervalgsprøve. De individuelle arbeidskravene utvikler studentens dybdekunnskap om ulike temaer fra emnet og studentens analytiske og kritiske evner. Flervalgsprøven garanterer studentens breddekunnskap om emnet.

De individuelle skriftlige arbeidskravene skal ha en lengde på mellom 1200 – 1500 ord. For å bestå flervalgsprøven må studenten ha svart korrekt på 15 av 25 spørsmål.


Eksamensform

Hjemmeeksamen: på et gitt tidspunkt, som vil fungere som starten på hjemmeeksamensperioden, vil studenten få beskjed om at to av de tre innleverte arbeidskravene skal revideres og leveres som eksamen i form av to essayer. Hvilken periode hjemmeeksamen skal finne sted i blir oppgitt ved semesterets begynnelse. Utvelgelsen av hvilke arbeidskrav studenten skal arbeide om til eksamens essayer vil bli randomisert. På hjemmeeksamen kan det bli stilt tilleggsspørsmål, eller krav, som vil gjelde for eksamensinnleveringen og som ikke gjaldt for arbeidskravet. Hvert eksamens essay skal være mellom 1600 – 1800 ord. Begge essays må bestås ( karakter ”E” eller høyere) for at eksamen skal bestås. Det blir gitt en samlet karakter på eksamensmappen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet JUS1007/1 Examen philosophicum for jurister overlapper med emnet 2EXPH/1 Examen Philosophicum med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L