Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > JUS1005/1 Examen Facultatum for jurister

Examen Facultatum for jurister

Back Tilbake
Kode
JUS1005/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
Jan-mai
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anstein Gregersen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Juss
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Examen facultatum for jurister er sammen med Examen philosophicum for jurister allmenndannende innføringsemner i følgende temaer: filosofiens historie med spesiell vekt på moral- og politisk filosofi; kontemporær rettsfilosofi; språk og argumentasjon; vitenskapsfilosofi.

Examen facultatum gir en innføring i allmenn språk- og argumentasjonsteori, vitenskapsfilosofi og kontemporær rettsfilosofi med vekt på normative temaer. Disse temaene forenes slik at man belyser relasjoner mellom språk- og argumentasjonsteori og vitenskapsfilosofiske diskusjoner om rettsvitenskapens status, samtidig med at man belyser hvorledes retten kan normativt diskuteres, både i form av argumentasjonsteori og partikulære normative temaer.

Examen facultatum er delt i tre deler:

A) En omfattende del om allmenn språk- og argumentasjons teori.

B) En del som er en innføring i diskusjoner om rettsvitenskapens vitenskaplige status.

C) En del om noen sentrale normative diskusjoner om partikulære spørsmål ved retten.


Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten grunnleggende kunnskaper, og ferdigheter, om:

  • Språk tolkning.
  • Definering.
  • Deskriptiv argumentasjon
  • Normativ argumentasjon
  • Normative diskusjoner om hvor langt loven bør gripe inn i samfunnet: temaer som autoritet og forpliktelser; rettslige og moralske rettigheter; frihet, privat sfæren og toleranse. modernitet og lovens utstrekning, inklusiv marxisme og feminisme (rettsliggjøring).
  • Normative diskusjoner om kriminelt ansvar og straff.
  • Vitenskapsfilosofiske temaer: spesielt diskusjoner om rettsvitenskapens vitenskaplige status.

Etter gjennomført emne har studenten utviklet sine analytiske ferdigheter og evne til kritisk refleksjon på noen grunnleggende samfunns- og vitenskapsspørsmål.


Undervisnings- og læringsmetode

Gjennom å følge forelesninger, delta i seminarer og veiledninger, samt levere inn skriftlige arbeider og selv studium utvikler studenten både analytiske og kritiske evner samtidig som studenten både får generell kunnskap om emnets temaer og fordypninger på enkelte områder. Det legges vekt på skriftlige arbeider og student deltagelse i forelesninger og seminarer for at studentens individuelle kunnskaper og evner skal utvikles.

Den allmenne språk- og argumentasjonsteorien krever ferdighetstrening, og det vil derfor bli vektlagt konkrete og praktiske oppgaver om dette.


Emne er obligatorisk for

Ba jussArbeidskrav

Innlevering og godkjennelse av tre individuelle skriftlige arbeidskrav. Arbeidskravene utvikler studentens dybdekunnskap om ulike temaer fra emnet og studentens analytiske og kritiske evner.

De individuelle skriftlige arbeidskravene skal ha en lengde på mellom 1200 – 1500 ord.


Eksamensform

Hjemmeeksamen: på et gitt tidspunkt, som vil fungere som starten på hjemmeeksamensperioden, vil studenten få beskjed om at to av de tre innleverte arbeidskravene skal revideres og leveres som eksamen i form av to essayer. Hvilken periode hjemmeeksamen skal finne sted i blir oppgitt ved semesterets begynnelse. Utvelgelsen av hvilke arbeidskrav studenten skal arbeide om til eksamens essayer vil bli randomisert. På hjemmeeksamen kan det bli stilt tilleggsspørsmål, eller krav, som vil gjelde for eksamensinnleveringen og som ikke gjaldt for arbeidskravet. Hvert eksamens essay skal være mellom 1600 – 1800 ord. Begge essays må bestås ( karakter ”E” eller høyere) for at eksamen skal bestås. Det blir gitt en samlet karakter på eksamensmappen.Erstatter
Ex. Fac juss ved AHS JUS1005/2

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L