Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2010/11 Studiehåndbok > Politikk og medier

Politikk og medier
Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
15. august til 15. oktober
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Øyvind Kalnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg forholdet mellom politikk og massemedia, med hovedvekten på hvordan det har
utviklet seg de senere tiårene. I så måte hører også en gjennomgang av tidligere utvikling med, for å
sette dette i perspektiv. Begrepet nettverkssamfunnet er lansert for å vise til at det foreligger en
verdensomspennende infrastruktur som muliggjør kommunikasjon, innhenting og utveksling av
informasjon, spredning av idéer og politisk organisering på en annen måte enn før.

I emnet er hovedsspørsmålet i hvilken grad massemedia endrer eller avspeiler politikken, og da
spesielt internasjonal politikk. Hvordan fungerer media over lengre tid i forhold til å påvirke politisk
identitet og oppfatninger blant vanlige borgere? Hvordan påvirkes maktforholdene og staten som
utgjør grunnstenen i den etablerte internasjonale orden? Herunder studerer vi også hvordan media
fungerer i kortere kriseperioder, eksempelvis i stater i overgang eller sammenbrudd, i kriger innen og
mellom stater og ved terroristangrep.

Her tas opp ulike perspektiv fra analytikere som spenner fra det revolusjonære til det konservative,
samtidig som det knyttes an til generelle perspektiv fra IR-teori. Foruten å gi en allmen innføring i
begreper og teorier på området har emnet en empirisk og praktisk forankring. Vi analyserer og
sammenlikner konkrete tilfeller fra ulike land og regioner, så vel som ulike kanaler som film,
dokumentar, presse og internett. Den praktiske forankringen skjer gjennom aktiv bruk av sosiale
medier i arbeidet med temaet.

Læringsmål

• Kunnskap om nyere medieutvikling og sammenhengen med politikk og internasjonale
forhold
• Ferdigheter til å samle inn, vurdere og analysere data som belyser sammenhenger mellom
medier og politikk. Evne til selv å skrive, publisere og formidle egen og andres informasjon
via nye sosiale medier
• Generell kompetanse med hensyn til å forstå og aktivt bruke nye medieformer generelt, og
spesielt relatert til internasjonale forhold

Undervisnings- og læringsmetode

• Gruppearbeid – opprettelse og produksjon av innhold til egen “kanal” på sosiale medier
gjennom selvstendig teamarbeid rundt tema som er aktuelle i nyhetsbildet.
• Individuelt arbeid – skriftlig arbeid underlagt redaksjonelle rammer som bidrag til E-Bok for
emnet. Publiseres på nett ved emneavslutning.
• Veiledning i gruppe og individuelt jfr. over
• Seminar – presentasjon / respons på individuelle arbeid og gruppearbeid, diskusjon av
aktuelle undervisningstema og opplæring / gjennomgang i forhold til praktiske ferdigheter

• Visning og diskusjon av film og dokumentar
• Forelesninger

Forkunnskaper

Innføringsemnet på Internasjonale studier eller andre emner som gir grunnleggende kunnskaper i
samfunns- / medievitenskap. Emnet har adgangsbegrensning. Dersom søkertallet overstiger dette
har studenter ved Bachelor i internasjonale studier fortrinnsrett.


Arbeidskrav

2 grupperapporter á 2 sider (skjema) på henholdsvis sosiale medier-prosjekt og e-bok prosjekt. Den
første siden i hver rapport leveres én uke etter prosjektstart og skal redegjøre for planleggingen av
prosjektet, mens den siste siden leveres ved prosjektavslutning og skal redegjøre for
gjennomføringen av prosjektet.

Eksamensform

Mappeevaluering av gruppearbeidet i sosiale medier midtveis i emnet og av det individuelle arbeid til
E-bokprosjekt ved emnets avslutning.
Karakter ved evalueringene settes etter muntlig samtale med kandidaten om arbeidet og en
overhøring med spørsmål fra pensum. Normalt skal muntlig være justerende, men det er anledning
til å gjøre større endringer i karakteren ved betydelige avvik.
Evalueringene teller 40 % (sosiale medier) og 60 % (e-bok) i forhold til endelig karakter for emnet.

Erstatter
INT 1003/1 Global kultur og kommunikasjon
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L