Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > BHIS2003 Bacheloroppgave samtidshistorie

Bacheloroppgave samtidshistorie
Back Tilbake
Kode
BHIS2003
Studiepoeng
25
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
20
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet inngår i de 80-90 studiepoengene som skal oppfylle dybdekravet i studentenes bachelorgrad. Det baseres også på de øvrige emner som inngår i fordypningen.
Tema for den enkelte students oppgave avtales med den ansvarlige studieenhet og forusetter tilgjengelig veiledningskapasitet. Uavhengig av vitenskaplig fordypningsretning og tema legges det vekt på å oppøve metodiske/ kildekritiske ferdigheter samt evnen til å formidle et faglig innhold på et presist og godt flytende norsk. (Studenter av ikke-norsk opphav gis anledning til å skrive engelsk.)
Svenneprøven skal ha karakter av et lite forskningsarbeid og ha et omfang på 25-30 sider. Litteraturlisten utgjør også studentens indidviduelt fastsatte pensum som skal utgjøre minimum 800 boksider eller tilsvarende. Deler av litteraturlisten kan overlappe med pensum på de øvrige emner i studentens bachelorgradsstudium, men det kreves at minimum 75% går utover dette. For studenter som tar sin bachelorgrad i samtidshistorie er bruk av primærkilder ønskelig.

Læringsmål

Målet er at studentene skal:

  • fordype seg i et emne av historisk og/eller samfunnsfaglig interesse
  • bli fortrolig med gangen i et forskningsprosjekt
  • får erfaring med å utvikle et relativt omfattende, selvstendig resonnement, basert på etterrettelig redegjørelse for relevante kilder og/eller samfunnsvitenskapelig teori
Undervisnings- og læringsmetode

Emnet innledes med et felles informasjonsmøte/seminar, fulgt av individuelle veiledningssamtaler à ca. 30 minutter. Målet med disse er å komme fram til foreløpig avgrensing av tema og litteratur for oppgaven. Emnet baseres videre på selvstendig arbeid, støttet av individuell veiledning og/eller seminarvirksomhet i grupper.

Veiledningstilbudet bygger på 6 seminarer à 2 timer i 5-6 grupper og 4 individuelle veiledningstimer à 40 minutter. Den 1. timen knyttes til tema-avgrensing/problemstilling, 2. time til første begrunnede disposisjon, 3. time etter behov og 4. time til diskusjon av førsteutkast til full oppgave.

Personlig veileder leser igjennom og kommenterer oppgaveutkast maksimealt 1 - en - gang i oppgaveperioden.

Det er studenten, ikke veileder, som står ansvarlig for oppgaven som leveres inn. Veileders ansvar består i det å godkjenne et oppgaveemne og gi råd m.h.t. litteratur/kilder, relevant treorigrunnlag og problemstillinger. Innen veiledningsordningens rammer kan studenten også be om råd angående språkbruk, terminologi etc., men veileder påtar seg ikke ansvaret for det ferdige produkt ved å gi slike råd.

Forkunnskaper

Fullført minimum 65 studiepoeng som deler av faglig fordypning innen aktuell bachelorgrad.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samtidshistorie

Emne er valgbart for
Kommer senere
Arbeidskrav

Innlevering av bacheloroppgave

Eksamensform

Vurdering baseres på innlevert oppgave og muntlig eksamen overfor kommisjon bestående av veileder og av ekstern sensor. Muntlig eksamen består av pensumhøring og forsvar av innlevert oppgave. Den muntlige eskamen fungerer som justerende på karakter på innlevert oppgave. Karakterskala A-F.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L