Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HISTVUV Tre verdener, utvikling og velferd

Tre verdener, utvikling og velferd
Back Tilbake
Kode
2HISTVUV
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Uke 2 - 16
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Samtidshistorie
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet vil bli organisert rundt følgende historiske emneområder, og det vil bli lagt vekt på metodiske/kildekritiske utfordringer under behandlingen av dem:

 • Den kalde krigen
  Forholdet mellom Vesten under ledelse av USA og de sosialistiske landene, dominert av Sovjetunionen, preget perioden fra slutten av 1940-årene til 1990. Hele denne perioden vil bli dekket. Det legges vekt på utviklingen av den kalde krigen gjennom flere faser, og på historieskrivningen om den. Gjennom pensum og undervisning tas det sikte på å fremme forståelsen av perioden både med et norsk, et nordisk, og et globalt utsiktspunkt.
 • Asia – avkolonisering og revolusjoner
  Avviklingen av den europeiske kolonialismen i Asia førte til dannelsen av en rekke nye statsdannelser som måtte konsolideres internt og finne sine plasser på den internasjonale politiske scene. Det legges vekt på avkoloniseringen og delingen av India, den kinesiske revolusjon, krigene i Sørøstasia, og på Japans og de asiatiske »tigrenes» økte betydning i verdensøkonomien.
 • Afrika, Latin-Amerika og "utviklingsproblemet"
  "Utvikling" og "utviklingshjelp" ble nøkkelord for de nye selvstendige statene i Afrika og for landene i Sør- og Mellomamerika i 1960-årene. Men den "tredje verden" lyktes i liten grad som aktører i verdensøkonomien. Det legges vekt på ulike forklaringer på utviklingsproblemet, og på den ideologiske strid rundt strategiene for å bøte på det.
 • Vekst under den organiserte kapitalismen
  De første 25 årene etter 2. verdenskrig ble preget av jevn økonomisk vekst i den industrialiserte verden, vekst i verdenshandelen, men også av betydelige innslag av statlig styring i økonomien i mange land. Sentralt står sider ved den industrielle utvikling og framveksten av det moderne forbrukersamfunnet.
 • Den sosialdemokratiske orden/Den nordiske modellen
  De nordiske landene ble i perioden preget av sterke sosialdemokratiske partier som i lange perioder satt med regjeringsmakt i flere av landene. Det legges vekt på den sosialdemokratiske dominansens forutsetninger, og på virkningene den hadde på den sosiale, økonomiske og politiske utvikling.
 • Ungdomsopprør og kulturrevolusjon i Vesten
  I løpet av 1960- og 70-årene foregikk det et sosialt og kulturelt oppbrudd på mange hold. Store ungdomskull tok høyere utdanning, den sosiale mobiliteten økte, kvinner stilte krav om kjønnsmessig likeverd i arbeidsliv, politikk og privatliv. Seksualiteten ble friere med introduksjonen av sikrere prevensjonsmidler, og tradisjonell moral ble utfordret på en flere områder.
Læringsmål

Målet er at studentene skal få oversikt over sentrale begivenheter og prosesser i internasjonal og norsk historie i den perioden som dekkes, samt utvikle innsikt i metodiske og kildekritiske problemstillinger knyttet til historiestudiet allment.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminar.

Forkunnskaper

Studenten bør ha forkunnskaper innen norsk og internasjonal historie fra tiden før 1945 eller tilegne seg slike parallelt.

Emne er obligatorisk for

Bachelor og årsstudium i samtidshistorie.


Arbeidskrav

Individuelt essay må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L