Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2EURO Europeiske velferdsstater

Europeiske velferdsstater
Back Tilbake
Kode
2EURO
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
60
Emneansvarlig
Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Velferdsstatsutvikling har vært forskjellig i ulike Europeiske land. Tradisjonelt oppfattes de Nordiske land, især Sverige og Norge, å ha de mest vel utbygde velferdsstater. I modulen vil vi se utviklingen av velferdsstaten i sammenheng med samfunnsutviklingen i bred forstand, med sosiale og politiske forhold og ulike politiske kulturer. Velferdsstatsutviklingen berører i sterk grad forholdet mellom stat og borger, og mer spesifikk forholdet stat og kvinner. Kjønnsperspektiv er derfor sentralt i analyser av velferdsstater.

Emnet har fokus på følgende hovedlinjer:

1: Den politiske historie av velferdsstatstenkning
Med utgangspunkt i velferdsstatsutviklingen i Norge og andre nordiske land, samt et sideblikk til bl.a. Tyskland, England og Frankrike vil vi få et innblikk i hvordan ulik politisk kultur, og tenkning rundt forholdet mellom stat, samfunn og den enkelte borger påvirker utvikling av ulike velferdsløsninger.

2: Komparativt perspektiv på velferdsstatsregimer
Vi vil ta utgangspunkt i Esping-Andersons kjente typologisering av velferdsstatsregimer som analyseredskap for sammenlikninger av velferds-stater og presentere kritikk og videreutvikling av typologien.

3: Kjønn og velferdsstater
I dette tema kobles historiske og komparative perspektiv sammen med kjønnsperspektiv for å forstå ulike velferdsstats utviklinger på andre måter: Vi vil berøre spørsmål som for eksempel: Hvilken betydning har maskulinitetsforståelser for velferdsstatens fremvekst i ulike Europeiske land. Hvordan kommer forholdet mellom kvinner og menn, ’familiefedre og –mødre’ til uttrykk i ulike velferdsstatsordninger?

Læringsmål

Et hovedformål med emnet er at studentene utvikler evne til å anvende ulike så vel historiske som komparative perspektiv for å forstå utviklingen av velferdsstatsregimer i Europa - og ser betydningen av å integrere kjønnsperspektiv i sine analyser

Undervisnings- og læringsmetode

3 samlinger a 3 dager, ukentlige litteraturseminarer Veiledning og tilbakemelding ifm med (tre) obligatoriske oppgaver - ca. 1 t. per student per oppgave.

Forkunnskaper

Det er en fordel med første år i Bachelor i samfunnsanalyse, modulen Europeiske relasjoner, eller utdanning innenfor historie eller statsvitenskap.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i samtidshistorie, Bachelor i samfunnsanalyse, årsstudium i offentlig administrasjon

Emne er valgbart for
Lærere i VGS som trenger å friske opp/fordype seg i forhold i Europa, ansatte i frivillige organisasjoner, privat næringsliv i regionen, fylkesnivå i offentlig forvaltning
Arbeidskrav

Tre obligatoriske oppgaver.

Eksamensform

Mappeevaluering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L