Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > SGEO101 Samfunnsgeografi og globalisering

Samfunnsgeografi og globalisering
Back Tilbake
Kode
SGEO101
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Emneansvarlig
Tor Selstad/Janneke van der Ros
Karaktersystem
Karakter A-F
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I emnet demonstreres hvordan framveksten av det moderne samfunnet er basert på flere geografiske prosesser: Industrivekst, urbanisering og demografisk stabilisering, kombinert med en økende tendens til flytting mellom og innen land. Politisk representerer regionaliseringen et sterkere krav om regional innflytelse på samfunnsutviklingen. Sentrale spørsmål som analyseres i emnet er byenes oppkomst, deres eksplosive utvikling under industrialismen, og deres transformasjon i en postindustriell fase. Byene er også nøkkelen til å forstå framveksten av moderne byregioner, hvorav de mest avanserte danner et globalt nett av verdensbyer.

Det blir også gitt en elementær innføring i demografi, med vekt på den demografiske overgangen. Den forklarer hvordan fallende dødelighet og fruktbarhet leder til lav befolkningtilvekst i moderne land, men samtidig også et flyttepress fra sør til nord, fra periferi til senter. Sentrale stikkord er:

  • Den samfunnsgeografiske tenkemåten
  • Industrialisering, globalisering og bytransformasjoner
  • Den demografiske overgangen i nord og sør
  • Regionalisering av samfunnsliv, politikk og forvaltning
  • Flytting innen og mellom land
Læringsmål

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i den samfunnsgeografiske tenkemåten med vekt på urbanisering og regionalisering, demografi og migrasjon. I sitt geografiske perspektiv skifter kurset mellom det regionale, nasjonale og regionale. Gjennom pensum, forelesninger og oppgaveskriving legges det vekt på å utvikle innsikt i hvordan det moderne samfunn framtrer romlig og regionalt.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, pensumkollokvier med pensumseminar.

Emne er obligatorisk for

Obligatorisk emne på Bachelor og Årsstudium i samfunnsgeografi og globalisering.

Emne er valgbart for
Valgfritt emne på andre samfunnsfaglige bachelorstudium. Andre som ønsker innføring i fagområdet samfunnsgeografi.
Arbeidskrav

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider)

Eksamensform

Individuell skriftlig oppgave (7-10 sider), med muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L