Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > Praksis 3

Praksis 3

Back Tilbake
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Vernepleie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det faglige innholdet i denne praksisperioden setter søkelys på ulike metodiske tilnærminger innen rehabilitering, habilitering, mestring og velferdsarbeid. Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i å tilrettelegge for godt metodisk miljøarbeid på individ-, gruppe- og systemnivå vil bli vektlagt. Sentrale elementer her vil være planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering i nær samhandling med brukere og andre yrkesgrupper. I den forbindelse vil juridiske og samfunnsmessige rammebetingelser og føringer være temaer. Danning til yrket, evne til etisk refleksjon og videreutvikling av egen relasjonskompetanse er også sentralt.


Læringsutbytte

Studentene kan:

  • gi eksempler på og kunne gjennomføre velferdsarbeid på ulike måter kommunisere, handle og samhandle etisk forsvarlig sammen med brukere, pårørende, kollegaer og i nærmiljøet ellers
  • tilrettelegge for brukermedvirkning i praksis
  • anvende arbeidsmodellen i utøvelse av metodisk miljøarbeid for å stimulere til mestring, deltakelse og inkludering på individ og systemnivå
  • kartlegge og analysere sammenhengen mellom samfunnsmessige forhold og livssituasjonen til brukerne
  • identifisere og dokumentere sentrale arbeidsoppgaver, kompetanser og verdier i vernepleiefaglig arbeid
  • diskutere og medvirke til gode, begrunnede løsninger på faglige og etiske problemstillinger
  • vurdere hva som hemmer og fremmer tverrfaglighet i yrkesutøvelsen
  • vurdere egen relasjonskompetanse og danningsprosess, identifisere behov og tiltak for ytterligere utvikling og læring
  • nyttiggjøre seg og selv gi veiledning på konkrete problemstillinger

Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformene vil bestå av praksis på relevante arbeidssteder, for- og etterpraksisseminar, ferdighetsundervisning, veiledning og ulike former for studentoppgaver.


Forkunnskapskrav

Bestått emne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i bachelor i vernepleie.

Emne er obligatorisk for

Bachelor i vernepleieArbeidskrav

Lærekontrakt, godkjent/ikke godkjent

 

Praksisrapport, godkjent/ikke godkjent


Eksamensform

Praksis er eksamen. Studentene må ha gjennomført minimum 80 % av praksis for at den skal kunne vurderes til bestått.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L