Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > BVP1001 Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Back Tilbake
Kode
BVP1001
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet er delt opp i to hovedområder:

 

  • Barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt
  • Samhandling og aktiviteter i et sosialpedagogisk perspektiv

 

Barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt

Studentene introduseres for bachelorutdanningens innhold og oppbygging.  Studentene skal gjøres kjent med ulike undervisnings- og læringsmetoder samt vurderingsformer som studiet innehar. Studentene presenteres for barnevernpedagogutdanningens sosialpedagogiske forankring. Det gis en innføring i barnevernpedagogens yrkesrolle, og emnet introduserer ulike virksomhetsområder for barnevernpedagogens yrkesutøvelse.

 

Introduksjonen til barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt skal bidra til engasjement hos studentene i forhold til studiet og framtidig yrkesrolle. Etablering av læringsfellesskap og igangsetting av studentaktive læringsprosesser vektlegges.

 

Noe av undervisningen kan bli gjort felles med andre studenter på helse- og sosialarbeiderutdanningen ved Avdeling for helse- og sosialfag.

 

Samhandling og aktiviteter i et sosialpedagogisk perspektiv

Her gis en innføring i teoretiske perspektiver på barn og unges utvikling. Sosialpedagogisk teori, utviklingspsykologiske perspektiver og mestringsperspektivet utgjør teoretisk basis kunnskap. Fokus er hvordan bruk av aktiviteter kan bidra til å støtte barn og unges kompetanseutvikling og muligheter til deltakelse på viktige arenaer. Aktivitetsfag utgjør en vesentlig del av innholdet, og er organisert som et ferdighetsrettet, obligatorisk seminar.  Seminaret tar utgangspunkt i studentenes aktivitetskompetanse som individer og fellesskap, og studentene arbeider med å transformere denne kompetansen til profesjonell handlingskompetanse.


Læringsutbytte

Studentene skal ha kjennskap og innblikk i studiets innhold, struktur, pedagogiske metoder og former.

 

Studentene skal ha innsikt i barnevernpedagogens virksomhetsområder og yrkesrolle, og de skal kjenne til barnevernpedagogutdanningens sosialpedagogiske forankring.  

 

Studentene skal ha kunnskap om teoretisk grunnlag for bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid, og skal kunne redegjøre for betydningen av dette i en gitt kontekst.

 

Studentene skal ha kompetanse i å vurdere hvordan bestemte aktiviteter bør organiseres og tilrettelegges for å fremme sosialpedagogiske målsettinger.

 

Studentene skal kunne ta i bruk egne ressurser, interesser, kunnskaper og ferdigheter knyttet til aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid. De skal kunne planlegge å gjennomføre aktiviteter i en sosialpedagogisk sammenheng. 

 

 

Pedagogiske metoder/undervisnings- og læringsmetode(Engelsk)


Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, feltarbeid, muntlig framlegg, skriftlige oppgaver, veiledning, selvstudier og obligatorisk tilstedeværelse.

 

Læringsmetodene fordrer aktiv studentdeltakelse som bidrag til å fremme læringsfellesskapet gjennom arbeid i grupper og plenum.


Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevernArbeidskrav

Skriftlig arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse, og annen dokumentasjon.


Eksamensform

 

Mappevurdering

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L