Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > BVP1002 Barn og unge i samfunnet

Barn og unge i samfunnet

Back Tilbake
Kode
BVP1002
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler barn og unges oppvekst og sosialisering i samfunnet. Det vektlegges en helhetlig forståelse av barn og unge, deres oppvekstbetingelser og hva som fremmer og hemmer gode oppvekstvilkår.  Emnet fokuserer på at barn og unge er subjekter i egen oppvekst og sosialisering. Barn og unge som aktive aktører på sentrale arenaer som familie, skole/barnehage og fritid. Kjønn, kultur, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn vil være sentralt for å forstå barn og unges oppvekst og sosialisering i samfunnet.

 

Barn og unges oppvekst og sosialisering belyses gjennom sosialpedagogiske begreper som omsorg, utvikling, oppdragelse og danning. Emnet introduserer begrepene risiko og sosial utsatthet i lys av perspektiver på inkludering og marginalisering. Barn og unges psykiske helse og avviksforståelse vil sammen med begreper og perspektiver som mestring, resiliens og omsorgssvikt presenteres under emnet. 

 

I emnet blir studentene introdusert for velferdsstatens historie, ideologi, funksjon og rammebetingelser. Videre vil den rettslige reguleringen av barn og unges oppvekst, og barnevernets plass og funksjon i velferdsstatens tjenesteapparat introduseres.  Emnet gir også studentene en innføring i relevante rettsregler og juridisk metode.

 

Emnet trekker inn teoretiske perspektiver og begreper fra sosialpedagogikk, psykologi, sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap og juss.

 

Noe av undervisningen kan bli gjort felles med andre studenter på helse- og sosialarbeiderutdanningen ved Avdeling for helse- og sosialfag.


Læringsutbytte

Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver og begreper relatert til emnets innhold.

 

Studentene skal kunne beherske og reflektere over sentrale teoretiske perspektiver og begreper som anvendes for å belyse og analysere temaer og problemstillinger på emnets temaområder.

 

Studentene skal ha innsikt i relevante problemstillinger relatert til barn og unges oppvekst og sosialisering i samfunnet. Spesielt gjelder dette kunnskap om rammebetingelser og forhold som er med på å skape og opprettholde sosiale problemer for barn, unge og deres familier.


Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, feltarbeid, muntlig framlegg, skriftlige oppgaver, veiledning, selvstudier og obligatorisk tilstedeværelse.

 

Læringsmetodene fordrer aktiv studentdeltakelse som bidrag til å fremme læringsfellesskapet gjennom arbeid i grupper og plenum.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i barnevernArbeidskrav

Skriftlige oppgaver, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Det gis en foreløpig sensur på den skriftlige oppgaven. Til muntlig stilles det spørsmål fra oppgaven og pensum forøvrig. Endelig karakter utgjør samlet vurdering. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L