Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > BVP2003/1 Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens virksomhet

Teoretiske perspektiver for barnevernspedagogens virksomhet

Back Tilbake
Kode
BVP2003/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

 

Emnet viderefører og utdyper grunnleggende teoretiske perspektiver og begreper fra 1. studieår.

 

Sosialpedagogikk, utviklingspsykologiske perspektiver og begreper, barneomsorg, omsorgssvikt, resiliens, psykisk helse og psykiske lidelser og avviksforståelse utgjør emnets hovedområder. Det vektlegges en helhetlig forståelse av barn og unges psykososiale utvikling. Sårbarhet og utsatthet blant barn og unge er knyttet til forhold ved individ, familie, skole, nærmiljø og grunnleggende trekk ved samfunnet, og ved samspillet mellom disse. Emnet fokuserer på hvordan sårbarhet og problemer kan komme til uttrykk på ulike arenaer som barn og unge ferdes i. Emnet legger også vekt på å beskrive forhold og prosesser som kan beskytte og fremme positiv utvikling hos barn og unge generelt, og for utsatte barn og unge spesielt.


Læringsutbytte

Studentene skal kjenne til og kunne gjøre rede for sentrale teoretiske perspektiver og begreper relatert til emnets innhold.

 

Videre skal emnet gi innsikt i relevante problemstillinger og faglige utfordringer relatert til forståelsen av barn og unges sårbarhet og utsatthet i samfunnet.

 

Studentene skal gjennom faglig refleksjon knyttet til emnets teori og begreper, utvikle faglig analytisk kompetanse som er relevant for barnevernpedagogens yrkesutøvelse.


Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, muntlig framlegg, skriftlige oppgaver, veiledning og selvstudier.

 

Læringsmetodene fordrer aktiv studentdeltakelse som bidrag til å fremme læringsfellesskapet gjennom arbeid i grupper og plenum.


Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevern


Emne er valgbart for
Ikke aktuelt for andre

Eksamensform

Muntlig høring

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L