Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > SOA1003/1 Rammer for sosialt arbeid

Rammer for sosialt arbeid

Back Tilbake
Kode
SOA1003/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir innføring i velferdsstatens og velferdssystemets funksjon, historie, ideologi og politiske mandat. Videre gir emnet innføring i helse- og sosialretten og juridisk metode. Deler av undervisningen blir gjennomført felles med barnevernspedagog- og vernepleie utdanningen.

 

Introduksjon

a) Stats/kommunalkunnskap, helse/sosialpolitikk og juss, 10 sp:

 

b) Sosialt arbeid i velferdssamfunnet, 10 sp:

 • Velferdsstatens historie og ideologiske grunnlag
 • Velferdspolitiske mandater
 • Demokratisk innflytelse, brukermedvirkning og myndiggjøring

 

c)Forvaltning og organisasjon, 10 sp:

 • Organisasjon og saksbehandling
 • Lovgrunnlag som ramme for sosialt arbeid
 • Etikk

Læringsutbytte

En student skal etter emnet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdighet og holdninger:

 

Kunnskapsmål:

Etter gjennomført emne forventes det at studentene har kunnskap om:

 • Styringsnivåene innen offentlig forvaltning og de viktigste reformer de seineste år
 • Velferdsstatens historie, ideologi og funksjon
 • Politisk mandat, politisk innflytelse, brukermedvirkning
 • Problemdefinisjoner og løsninger i lys av relevante teorier om utøvelsen av sosialt arbeid
 • Relevante rettsregler og juridiske metode

 

Ferdighetsmål:

Etter gjennomført emne forventes det at studentene kan:

 • presentere en skriftlig fremstilling som innfrir grunnleggende krav til presisjon og systematikk
 • presentere fagstoff muntlig

 

Holdninger:

Etter gjennomført emne forventes det at studentene har:

 • utviklet bevissthet om sitt sosiale ansvar som samfunnsborger
 • refleksjon over eget profesjonsetisk ståsted og justering av denne under veiledning

Undervisnings- og læringsmetode

 

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid. Studentaktive læringsformer vektlegges.


Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeid


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse, og annen dokumentasjon.


Eksamensform

 

Individuell skoleeksamen, 6 timer.Erstatter
Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid (60 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L