Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > SPE3002/1 Spesialpedagogisk teori

Spesialpedagogisk teori

Back Tilbake
Kode
SPE3002/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Jenny Steinnes
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Spesialpedagogikk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse
 • Innføring i pedagogikk som vitenskap, og i sentrale, pedagogisk- filosofiske grunnlagsproblemer:
   
  • Teori-/praksisproblemet
  • Individ- og samfunnsforståelse
  • Faghistorikk og institusjonshistorie
 • Innføring i sosialiserings-, oppdragelses- og avviksteori.
 • Kritiske perspektiv på individualisering som samfunnsmessig praksis. Avvik og spesialpedagogiske tiltak sett i lys av ulike faglige forståelsesformer:
   
  • Individual-teoretisk ; avvik/funksjonshemming, forklart som individuell patologi
  • Samspillsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som sosial konstruksjon
  • Samfunnsteoretisk; avvik/funksjonshemming, forklart som konsekvens av økonomisk-materielle strukturer isamfunnetPoststrukturalistiske; avvik/funksjonshemming forklart fra alternative tilnærminger, rase-, feminisistisk/kjønns-, kultur- og språkteoretisk perspektiv

 Pesialpedagogisk teori - pedagogiske og spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Hensikten med dette studieemnet er å bidra til en grunnleggende forståing av spesialpedagogikk, dels gjennom å betrakte spesialpedagogisk teori som en gren og utviding av pedagogisk teori.

Spesialpedagogikk som vitenskap skal ikke bare utvikle kunnskap om fagets emne, men også gi ansatser til handling. Problemområdet pedagogisk teori skal ta utgangspunkt i spenningsforholdet mellom fagets teoretiske og praktiske interesse. Teori/praksisforholdet avspeiles i diskusjonene av filosofiske og teoretiske problemer.Det legges vekt på å vise de perspektivene som gjennom historien har preget spesialpedagogikken i Norge, Norden og internasjonalt.


Læringsutbytte

Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens vtenskapshistorie, perspektiver og grunnlagsproblemer


Undervisnings- og læringsmetode

Veksling mellom forelesning, seminar /gruppearbeid, muntlig presentasjon og litteraturstudier

Undervisningen er samlingsbasert og foregår mandager kl 17.15 - 21.00 og tirsdager kl 09.15 - 15.00

Samlingsdatoer:

 • 21. og 22. januar
 • 11. og 12. februar
 • 4. og 5. mars
 • 18. og 19. mars
 • 15. og 16. april

 

Eksamensinnlevering: 31. mai kl 14.00.


Forkunnskapskrav

Fullført 3-årig bachelorgrad i pedagogikk, førskole- eller lærerutdanning, eller helse- eller sosialfaglig utdanning. Gjennomført emne 1. (Jfr. ?Målgrupper, opptakskrav og kompetanse?)

Emne er obligatorisk for

Master i SpesialpedagogikkArbeidskrav

Det kreves et frammøte på minst 75 % for å få gå opp til eksamen.


Eksamensform

Essay i selvvalgt, godkjent tema innenfor emnets tema (inntil 15 sider). Det gis veiledning.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L