Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ØKA1015/1 Informasjonsbehandling

Informasjonsbehandling

Back Tilbake
Kode
ØKA1015/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Henning Bueie
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Siden faget skal være et støttefag i et økonomisk studium settes hovedfokus på bruk av regneark. Formålet med emnet er å gi en forståelse for informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger innenfor økonomiske og administrative anvendelser. Emnet skal også bidra til at kandidaten tar IT i bruk i sitt studiearbeid og i samband med obligatoriske innleveringer på studiet.

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 

-      Regneark (Excel)

  • Grunnleggende formler
  • Hvis-setninger og hvis-hvis-setninger
  • Oppslagsformler
  • Diagrammer
  • Sortering, filtrering og Pivot
  • Regneark brukt i forbindelse med enkle prognoseteknikker
  • Add-ins
  • Integrering
  • Enkel makro-programmering

Supplerende opplysninger:

 

LÆREMIDLER/PENSUM

Pensum - bøker(tilgjengelig ved bl.a Mjøsbok):
Fuglseth, Anna Mette, Jan Vidar Håtuft, og Trond Vegard Johannessen. 2011. PC-bruk 1: for høyskoler og universiteter. 6 utg. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum det enkelte år fremkommer av Høgskolen i Lillehammer sin pensumdatabase som er tilgjengelig fra www.hil.no


Læringsutbytte

Studentene skal

-      beherske grunnleggende standardfunksjoner og håndtere de vanligste regneoperatorene i excel

-      bruke enkle hvis-setninger og mer sammensatte hvis-setninger samt oppslagsverktøy

-      lage grafiske framstillinger av datamateriale

-      beherske sorterings- og filtreringsteknikker deriblant Pivot-tabell

-      bruke enkle add-ins som for eksempel analyse og problemløser

-      bruke regneark til modellbygging og grunnleggende prognoseteknikker

-      kunne integrere Excel moduler inne i andre programmer

-      beherske enkel makroprogrammering


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i Word og Powerpoint.

Emne er obligatorisk for

BØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Organisasjons- og ledelsesfag (inngår i ”valgemnepakke”)
Åpent (individuelle valg utenom ”valgemnepakker”)

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

En ukes hjemmeeksamen


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
ØKA1007 Studieforberedende kurs for økonomer (10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L