Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ØKA1020/1 Mikroøkonomi 1

Mikroøkonomi 1

Back Tilbake
Kode
ØKA1020/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Ørjan Mydland
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i grunnleggende mikroøkonomisk teori og mikroøkonomiske metoder. Studentene lærer hvordan en kan beskrive og analysere enkeltaktørers økonomiske atferd og samspillet mellom disse i ulike markedsformer.  Studentene lærer også hvordan en kan beskrive og analysere virkninger av ulike former for økonomisk politikk.

Følgende temaer inngår i kurset:

 • Konsument- og produsentteori
 • Ulike konkurranseformer
 • Økonomisk effektivitet
 • Markedssvikt
 • Virkninger av offentlige inngrep i markeder

Læringsutbytte

Studentene skal:

 • Kunne redegjøre for hvordan konsumenter fatter beslutninger basert på preferanser, priser og inntekt
 • Kunne redegjøre for hvordan produsenter fatter beslutninger basert på teknologi og faktorpriser
 • Kunne redegjøre for hvordan samspillet mellom konsumenter og produsenter skaper en markedslikevekt
 • Kunne redegjøre for og sammenligne markedslikevekten i ulike konkurransesituasjoner
 • Kunne redegjøre for sammenhengen mellom markedslikevekt og økonomisk effektivitet
 • Kunne redegjøre for situasjoner hvor markedslikevekten ikke er effektiv
 • Kunne redegjøre for hvordan ulike former for økonomisk politikk virker på enkeltaktørers adferd og derigjennom priser, produksjon, effektivitet, og inntektsfordeling
 • Kunne redegjøre for hvordan endringer i produksjons- eller forbrukerbeslutninger i en del av økonomien påvirker økonomiske beslutninger i andre deler av økonomien
 • Kunne analysere mikroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av grafiske og matematiske verktøy

Undervisnings- og læringsmetode
 • Forelesninger
 • Oppgaveløsning i plenum
 • Selvstudium
 • Individuelt og/eller gruppearbeid med arbeidskrav

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

 4 timers skoleeksamen


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Erstatter tidligere Mikroøkonomi, 10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L