Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ØKA2002/1 Økonomistyring

Økonomistyring

Back Tilbake
Kode
ØKA2002/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstelektor Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir først og fremst innføring i grunnleggende metoder og teknikker for kortperiodisk økonomisk oppfølging på produkt-, ordre-, kunde-, avdelings- og bedriftsnivå gjennom ulike former for driftsregnskap.  Videre gjennomgås hvordan relevante kostnader kan identifiseres og analyseres med tanke på typiske kortsiktige beslutninger.  Avslutningsvis rettes fokus mot budsjettering av resultat og likviditet på kort og mellomlang sikt, og mot desentralisering av økonomisk ansvar og bruk av internpriser som styringsmekanisme. 


Læringsutbytte

Studentene skal

  • Kunne beregne normalsatser, utarbeide kalkyler basert på normalsatser og utarbeide enkle normalkostregnskap
  • Kunne utarbeide standardkalkyler og aktivitetskorrigerte driftsregnskap i form av enkle standardkostregnskap og fleksible budsjetter
  • Kunne utføre avviksanalyser basert på normal- og standardkostregnskap
  • Kunne håndtere beholdningsendringer i driftsregnskap
  • Kjenne aktivitetsbasert kostnadsanalyse og kunne utarbeide aktivitetsbaserte kalkyler
  • Kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader for å ta økonomisk begrunnete valg i typiske kortsiktige beslutningssituasjoner
  • Kunne utarbeide resultat-, likviditets- og balansebudsjett og sikre konsistens mellom dem
  • Ha innsikt i desentralisering av økonomisk ansvar og hvordan internprising kan virke som styrings-/kontrollmekanisme

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Gjennomført emnet ØKA1016 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

BØA


Emne er valgbart for
Studenter fra andre programmer dersom de oppfyller forkunnskapskravet.
Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Noe overlapping med Bedriftsøkonomisk analyse og Budsjettering, Investering og Finansiering i forrige studieplan.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L