Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ØKA2004/1 Økonomi og organisasjon

Økonomi og organisasjon

Back Tilbake
Kode
ØKA2004/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstelektor Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet retter fokus mot styring og kontroll i virksomheter med utgangspunkt i en ”Management Control”-tilnærming.  Tilnærmingen er tverrfaglig ved at den bygger på teori fra både økonomiske styringsfag og atferdsfag.  Emnet kan sees på som et integrasjonsemne for siste studieår.  Temaer som inngår er

 

 • Ulike mekanismer for styring og kontroll i virksomheter: Resultatkontroll, handlingskontroll, kontroll av personell og kultur
 • Utforming av styrings- og kontrollsystemer: Stram eller løs styring, kontrollkostnader
 • Resultatstyring med vekt på økonomisk ansvar, formelle planleggingssystemer og motivasjonskontrakter
 • Prestasjonsmåling
 • Styrings- og kontrollsystemer som en ”pakke” av virkemidler
 • Virksomhetsstyring, etikk og samfunnsansvar
 • Virksomhetsstyring, strategi og omgivelser

Læringsutbytte

Studentene skal:

 

 • Kjenne ulike typer av mekanismer i styring og kontroll av virksomheter
 • Vite under hvilke forutsetninger virkemidler fra de ulike typene forventes å bidra til ”god kontroll”
 • Kjenne typiske verktøy innenfor de ulike hovedtypene av styrings- og kontrollvirkemidler
 • Forstå og være i stand til å drøfte sentrale avveininger i utforming av styrings- og kontrollsystemer med spesiell vekt på stramhet i styringen
 • Kunne redegjøre for betydningen av et atferdsmessig fokus med oppmerksomhet om utilsiktete bivirkninger av styrings- og kontrollmekanismer
 • Vite hvordan ansvar for inntekter, kostnader økonomiske resultater og avkastning kan desentraliseres og følges opp
 • Kjenne formålet med internprising mellom desentraliserte enheter i en virksomhet og ha oversikt over internprisingsalternativer med tilhørende fordeler og ulemper
 • Kunne redegjøre for budsjettets roller og mulige konflikter i fastsetting av budsjettmål
 • Kjenne kritikken mot og alternativer til budsjettering i tradisjonell forstand
 • Ha innsikt i prestasjonsmåling i virksomhetsstyring og kunne begrunne valg av indikatorer og måleperioder for virksomheter i ulike situasjoner
 • Kjenne hensikt med og sentrale hensyn i utforming av insentivbaserte lønnssystemer
 • Utvikle forståelse for etiske dilemmaer i virksomhetsstyring
 • Kunne drøfte virksomhetssstyring i forhold til strategi og påvirkning fra virksomhetens omgivelser

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Forkunnskaper tilsvarende:

Organisasjonsfag

Økonomistyring

Finansregnskap 1

Foretaksstrategi

 

I tillegg er det en fordel med forkunnskaper på nivå med Mikroøkonomi

Emne er obligatorisk for

BØA, profilen øk adm fag


Emne er valgbart for
Bachelor Økonomi og Administrasjon
Bachelor Reiseliv
Bachelor Organisasjon og Ledelse

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Strategisk økonomistyring som del av 15 sp kurset Økonomisk styring

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L