Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > ØKA1011/1 Statistikk

Statistikk

Back Tilbake
Kode
ØKA1011/1
Studiepoeng
5
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Høgskolelektor Henning Bueie
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studentene skal gis det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet. Studentene skal få analytisk innsikt, og det legges vekt på å vise anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet. Det bygger på matematikk for økonomer og bør tilbys før samfunnsvitenskapelig metode.

 

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Kombinatorikk
 • Betinget sannsynlighet
 • Tilfeldige variabler, forventning og varians
 • Simultane sannsynlighetsfordelinger
 • Sentrale sannsynlighetsfordelinger
 • Estimering og estimatorer
 • Hypotesetesting
 • Noen spesielle hypotesetester

Pensum - bøker(tilgjengelig ved bl.a Mjøsbok):
Ubøe, Jan. 2008.Statistikk for økonomifag. 3 utg. Oslo: Gyldendal akademisk

Pensum det enkelte år fremkommer av Høgskolen i Lillehammer sin pensumdatabase som er tilgjengelig fra www.hil.no


Læringsutbytte

Studentene skal:

 • kunne presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder
 • kunne beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet
 • kunne analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.
 • kunne forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians
 • kunne velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling/Normaltilnærming og t-fordeling
 • kunne estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering
 • beherske hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke
 • kunne anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten, og kunne beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten
 • kunne foreta kjikvadrattester, både modelltesting og test av uavhengighet

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk fra videregående skole.

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Tre timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Identisk med (revidert) Statistikk 5 sp for BØA 2007-2010 (etter deling av Matematikk og statistikk, 10 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L