Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > INT1001/1 Internasjonal politisk økonomi

Internasjonal politisk økonomi

Back Tilbake
Kode
INT1001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Kirsti Stuvøy
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet drøfter internasjonale økonomiske tema som er viktig for utviklingen av en åpen økonomi og gir bl.a. innføring i grunnelementer i enkel handelsteori, handelspolitiske forhold, valuta og internasjonal makroøkonomi. Fordeler, ulemper og omfordelingsvirkninger av frihandel belyses ut fra ulike teoretiske perspektiver. Institusjonelt er særlig Den europeiske union (EU), Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det internasjonale pengefondet (IMF) viktig. Videre legges vekt på å vise de sektorielle, regionale og fordelingsmessige effekter av handel og det internasjonale system på nasjonalstater med åpne økonomier.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

• Grunnleggende kunnskap om handelsteori og internasjonal makroøkonomi.

• Kunnskap om internasjonale økonomiske strukturer og ulike teoretiske perspektiv.

• Kjenne til sentrale internasjonale organisasjoner i internasjonal politisk økonomi og deres funksjon

• Kunne beskrive de økonomiske og politiske integrasjonsprosesser som omgir nasjonalstatene.

Ferdighetsmål

• Evne til å drøfte betydningen av økonomiske og politiske integrasjonsprosessenes for import- og eksportkonkurrerende næringer og for utformingen av statlig politikk.

• Analysere betydningen av internasjonale økonomiske strukturer for fordelingen mellom fattige og rike land

Generell kompetanse

• øke forståelsen for sammenhengen mellom økonomi og politikk i internasjonale relasjoner og gjøre rede for dette i skriftlig arbeide

• evne til å kritiske vurdere nasjonalstatens endrede handlingsbetingelser i lys av politiske og økonomiske integrasjonsprosesser


Undervisnings- og læringsmetode

Arbeidsformen baseres på selvstudier støttet av forelesninger, seminar, veiledning og arbeide
med oppgaver. Studentaktivitet tillegges stor betydning.


Forkunnskapskrav

Som for årsstudiet i internasjonale studier

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie


Emne er valgbart for
Bachelorstudenter ved HiL
Arbeidskrav

En godkjent skriftlig gruppeoppgave på 15 sider.


Eksamensform

5 timers dagseksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L