Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > SHI1002/2 Krig, fred og fredsbygging

Krig, fred og fredsbygging

Back Tilbake
Kode
SHI1002/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Micheline Egge Grung
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet krig, fred og fredsbygging baserer seg på to disipliner: statsvitenskap og juss. Studentene introduseres til temaet gjennom både samfunnsvitenskapelige og juridiske tilnærminger: Hva er krig? Hva er fred? Nyere funn fra fredsforskningen tilsier at verden blir fredeligere. Hvordan kan man forklare en slik utvikling? Hva er betingelsene for fred? Teorien om den demokratiske fred vil være en sentral forklaring, og denne teorien blir diskutert og problematisert. Også betingelser for og teorier om årsaker til krig – både mellomstatlige og interne (borgerkriger) – vil være gjenstand for diskusjon. Politisk realisme og liberalisme peker på ulike faktorer og gir ulike forklaringer.

I den juridiske tilnærmingen til krig som tema blir to hovedspørsmål tatt opp. For det første: Hvilke regler gjelder for å gå til krig? FN-pakten oppstiller sentrale prinsipper. For det andre: Hvilke regler gjelder for parter som fører krig? Hovedprinsippene i Genèvekonvensjonene, som danner kjernen i den internasjonale humanitærretten, blir gjennomgått.

Overgang fra krig til fred, og hvordan fred kan skapes, er også gjenstand for diskusjon. Hva er fredsbygging og hva har vært og er det internasjonale samfunnets tilnærming til fredsbygging siden slutten på den kalde krigen? Hvilke dilemmaer står FN, regionale organisasjoner, internasjonale ikke-statlige organisasjoner og andre aktører overfor i land som er rammet av krig? Betydningen av sikkerhet, politiske institusjoner og rettslige institusjoner – og rettsoppgjør – blir diskutert. Hvordan bør det internasjonale samfunnet, med dagens kunnskaper om utfordringene med å bygge fred, bistå land som har vært rammet av krig?


Læringsutbytte

 

Kunnskapsmål: Studentene skal ha kunnskaper om

  • ulike til tilnærminger til hva krig og fred er
  • sentrale teorier om årsaker til væpnete konflikter og betingelser for fred
  • folkerettens regler for å gå til krig og for krigføring
  • fredsbyggingens prinsipper og dilemmaer.

Ferdighetsmål: Studentene skal kunne nyttiggjøre seg fagstoff og andre pålitelige kunnskapskilder til å utarbeide skriftlige besvarelser. Studentene skal kunne innhente, systematisere og kritisk forholde seg til relevante kunnskapskilder.

Generelle kompetansemål: Studentene skal kunne gjennomføre selvstendige analyser i form av skriftlige arbeider.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen foregår som forelesninger, seminarer og skriftlige innleveringer. Det benyttes også elektronisk klasserom i undervisningen.

Forelesningene vil være teoretisk orienterte med illustrasjoner av empiriske eksempler. I seminarene vil studentene samarbeide om gitte faglige oppgaver, oppsøke relevante kunnskapskilder, presentere og diskutere fagstoff og knytte dette til dagsaktuelle temaer og eksempler samt trene på oppgave­skriving.


Forkunnskapskrav

SHI1004 Internasjonal politikk

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historie


Emne er valgbart for
Bachelorsstudenter ved HiL (Hvilke studier som vil få tilbud om å velge emnet som valgemne vil fremkomme i utdanningsplanene)
Arbeidskrav
  • Oppmøte i 75 % av seminarene der forberedte innlegg presenteres og diskuteres.
  • En skriftlig gruppeoppgave.
  • To skriftlige individuelle oppgaver.

Eksamensform

Hjemmeeksamen med to oppgaver (bearbeiding av arbeidskrav og én gitt oppgave). Det gis en samlet karakter på eksamensdelene.


Tillatte hjelpemidler

Ingen
Overlapp

Emnet SHI1002/2 Krig, konflikt og konfliktløsning overlapper med emnet SHI1002/1 Krig, konflikt og konfliktløsning med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L