Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > INT1007/1 Globale maktforhold 1945-frem til i dag

Globale maktforhold 1945-frem til i dag

Back Tilbake
Kode
INT1007/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Paul Knutsen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet inngår i bachelorstudiet i internasjonale studier med historie. Studentene forventes å skaffe seg en oversikt over sentrale begivenheter og utviklingstrekk i verden etter 2. verdenskrig. Det legges vekt på trening i kildekritikk og på metodisk bevissthet, kombinert med mer inngående studium av følgende temaer:

  1. Forholdet mellom rike og fattige land.Hvorfor er makt og innflytelse i det globale systemet så ulikt fordelt? Hvorfor er noen land så rike, og andre så fattige? For å gi meningsfulle svar på dette, er det nødvendig med et bredt historisk perspektiv. En ny bok av Acemoglu & Robinson (Why Nations Fail,2012) kombinerer en historisk tilnærming med en kritisk diskusjon av ulike teorier.Avkoloniseringenfra omkring 1960 analyseres innenfor dette perspektivet.
  2. Den kalde krigen, 1945-1991.Det bipolare verdenssystem som langt på vei kjennetegnet denne perioden analyseres. Hva var den kalde krigen? Hva var årsakene til at den oppsto, hvordan utviklet den seg, og hva er forklaringen på den kalde krigens slutt? Forholdet mellom USA og Sovjetunionen står sentralt. Det var både en konkurranse mellom ulike økonomiske og politiske systemer, og en kamp om innflytelse i “den tredje verden”.
  3. Den europeiske integrasjonsprosessen.Etter 2. verdenskrig ble det forsøkt å fjerne  de skarpe motsetningene som hadde preget Europa så sterkt i første halvdel av det 20. århundre. Hva var årsakene til denne forsoningsprosessen, særlig mellom Frankrike og (Vest)-Tyskland? Hvilke land sluttet seg til, og hvorfor? Hvilke samfunnsvitenskapelige teorier er egnet til å forklare integrasjonsprosessen? Står EU i dag foran et sammenbrudd?
  4. Verden etter den kalde krigen.Det bipolare systemet under den kalde krigen ble raskt erstattet av et unipolart system, med USA som den dominerende supermakt. Men USAs maktposisjon er blitt utfordret av nye framvoksende makter, og av andre ideologier enn kommunismen. Bric(s)-landene er en ny maktfaktor i en kapitalistisk verden preget av finanskrise, og politisk islam synes å være en sentral ideologisk kraft i flere deler av verden, særlig i Midt-Østen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
• Studentene skal ha oversikt over og innsikt i sentrale begivenheter og prosesser i den
perioden som dekkes
• Studentene skal kjenne til metodiske og kildekritiske problemstillinger allment og i
tilknytning til de enkelte historiske tema som tas opp.

Ferdighetsmål
• vurdere faglitteratur på en kritisk måte
• ha utviklet kildekritiske ferdigheter
• skrive korte historiefaglige tekster med korrekt bruk av noter/henvisninger

Kompetansemål:
• evne til kritisk innhenting og bruk av informasjon
• evne til å formidle historisk kunnskap både skriftlig og muntlig på en faglig forsvarlig
måte.


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisning gis i form av forelesninger/seminarer.


Emne er obligatorisk for

Bachelorstudiet i internasjonale studier med historie.Arbeidskrav
  • En gruppebasert innledning i seminar.
  • En individuell skriftlig oppgave på maksimalt fem sider.

Eksamensform

Skriftlig skoleeksamen på 5 timer.


Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler
Overlapp

Emnet INT1007/1 Globale maktforhold 1945 til i dag overlapper med emnet SHI1006/1 Verden etter den kalde krigen, 1991-2008 og med emnet SHI1005/1 Kald krig, utvikling og underutvikling, 1945-1991 med 50%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L