Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > IDR1002/1 Idrett, individ og samfunn

Idrett, individ og samfunn

Back Tilbake
Kode
IDR1002/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Marit Roland Udnæs
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Idrett, individ og samfunn setter idretten inn i en samfunnsvitenskapelig sammenheng og tar opp temaer som på ulik måte belyser den betydning idrett har og har hatt i Norge, både på et individuelt og et kollektivt plan. Hovedtemaene er:

 1. Idrettens organisering og historiske utvikling,
 2. Idrettspedagogikk og -didaktikk,
 3. Idrettsetikk og
 4. Idrettspsykologi

Underveis i emnet vil vi stille spørsmål og gi eksempler for å belyse de overordnede temaene. Eksempler på spørsmålene som stilles er følgende:

 • Hvordan kommer forholdet mellom idrett og stat til uttrykk gjennom forvaltning, politikk og utvikling av idretten – før og nå?
 • Hvordan opplever enkeltindivider og grupper læring, mestring og utvikling gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet?
 • Hvordan tilrettelegge for aktivitet for å skape langvarig motivasjon for idrettsdeltagelse?
 • Hvorfor er idretten preget av helse, ærlighet, fellesskap og glede, men også av sykdom, juks, isolasjon og trakassering?
 • Hvordan ser idretten på barn og unge, når skal man starte med spesialisering og hva er en god trener?
 • Hva er toppidrett og hva betyr utsagnet ”forskjellen mellom best og nest best ligger i hodet”?

Læringsutbytte

Det primære læringsmålet for Idrett, individ og samfunn, er at studentene skal tilegne seg forståelse for hvilken plass idretten har hatt og fremdeles har i samfunnet, både i forhold til enkeltindivider, for enkeltgrupper og et helt samfunn. Det legges vekt på at studentene skal oppnå refleksjon og forståelse innenfor følgende idrettsrelaterte områder:

 1. Norsk idretts organisering og rolle i utviklingen av det norske samfunnet fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag
 2. Deltagelse i idrett, både på et individuelt og et kollektivt plan
 3. Sentrale etiske problemstillinger og idrettens tvetydighet
 4. Trenerens betydning for læring, mestring, motivasjon og prestasjonsutvikling
 5. Idrettspsykologiens betydning for idrettsprestasjoner

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og seminarer. Aktiv bruk av Fronter for forelesningsnotater og oppgaver


Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Innføringsemne på lavere grad.

Emne er obligatorisk for

Årsstudium og bachelor i idrett


Emne er valgbart for
Bachelor i samfunnsfag, Bachelor i psykologi
Arbeidskrav

Gjennom semesteret gis det flere arbeidskrav. Disse er obligatoriske og er en forutsetning for å melde seg opp til eksamen. Arbeidskravene er ett individuelt arbeid, ett kollokiviearbeid, et pararbeid og en muntlig presentasjon i gruppe (3-5).


Eksamensform

Skriftlig 6-timers dagseksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L