Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > IDR1008/1 Fysisk aktivitet og helse I

Fysisk aktivitet og helse I

Back Tilbake
Kode
IDR1008/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst og vår
Lengde
november - april
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Geir Vegge
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Idrett
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet omhandler vanlige sykdommer og skader, og hvordan fysisk aktivitet påvirker disse. Det omfatter også livredning, hjerte- lungeredning og bruk av hjertestarter og det gir en innføring i helsefremmende arbeid med vekt på fysisk aktivitet.


Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kjenne til disse sykdomstilstandenes epidemiologi, patologi og forebyggings- og behandlingsmulighet, særlig relatert til fysisk aktivitet:
  • Astma/ lungelidelser
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Diabetes type 1 og 2
  • Metabolsk syndrom
  • Overvekt og fedme
  • Muskel- skjelettsykdom
  • Utbredte bånd, sene- og muskelskader
 • Kjenne patologien ved akutt hjertestans og drukning og gjøre rede for hva som er god livredning, riktig hjerte- lungeredning og riktig bruk av halvautomatisk hjertestarter
 • Kjenne til utfordringer i folkehelsearbeidet, med vekt på:
  • Modeller og strategier i det helsefremmende arbeidet
  • Bruk av fysisk aktivitet ved arbeid med barn og unge og med særlig risikoutsatte grupper
  • Innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til helsefremmende arbeid, som forståelse og respekt for den enkeltes rett til å velge helseatferd

Ferdigheter

 • Kunne anvende strategier, teorier og modeller innen helsefremmende arbeid som kan bidra til å løse aktuelle folkehelseutfordringer
 • Kunne praktisere hjerte- lungeredning, bruk av hjertestarter og bruk av ilandføringsteknikker av personer i vann
 • Tilegne seg praktisk erfaring med hvordan ulike former for fysisk aktivitet (eks. vannaktiviteter, stavgang, styrketrening) kan benyttes som trening, forebygging og behandling
 • Analysere og trekke ut relevant dokumentasjon fra forsknings- og utviklingsarbeid, og bruke dette ved planlegging av fysisk aktivitet mot definerte sykdomsgrupper og ved planlegging av helsefremmende arbeid
 • Kunne fungere tilfredsstillende i studentgrupper ved arbeid på lab, ved rapportarbeid og ved framlegginger

Undervisnings- og læringsmetode

 Forelesninger, seminar, oppgaver, gruppearbeid, praktiske aktiviteter, veiledning, rapportskriving


Forkunnskapskrav

Idrettsbiologi (IDR1010) og Trenings- og bevegelseslære (IDR1011), eller tilsvarende, må være bestått.

Emne er obligatorisk for

Ba idrettArbeidskrav
 • Inntil fire rapporter
 • Inntil to gruppeframlegginger
 • Praktisk ferdighetsprøve i hjerte- lungeredning

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles til sluttvurdering i emnet. Det stilles krav om minst 80 % oppmøte i undervisningstimer som er definert som obligatoriske.


Eksamensform

6 timers skriftlig individuell eksamen.


Tillatte hjelpemidler

Ingen hjelpemidler
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L