Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > FFV2007/1 Aktuelt prosjektemne

Aktuelt prosjektemne

Back Tilbake
Kode
FFV2007/1
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Roel Puijk, Tore Helseth, Jo Sondre Moseng
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet byr på fordypning i (dags)aktuelle temaer, hendelser og problemstillinger innen levende bilder. Det tas utgangspunkt i dagens utvikling på det audiovisuelle området og konsentrerer seg om utviklingen på 4 områder:

  • Nyere tekster: Gjennom sine konkrete produkter vil de audiovisuelle mediene bestandig har en aktuell relevans – det være seg nye Norske eller Hollywood filmer, fjernsynsprogrammer eller videoer på nettet.
  • Nye medier: Utviklingen preget av at digital teknologi og Web 2.0 åpner opp for talløse muligheter til å produsere, distribuere og konsumere levende bilder.
  • Globalisering: Et utviklingstrekk ved dagens samfunn som virker sterkt inn på både de audiovisuelle mediers innhold, dets organiseringsformer og dets spredning, er globalisering.
  • Enterprenørskap: Drivmotoren i dagens økonomiske system er innovasjon og kreativitet.

Disse emnene vil bli dekket i oversiktsforelesninger og i seminarer hvor studenter legger fram resultater fra sine prosjekter. Studentene velger aktuelt prosjekt fra en liste med oppgaver som tar utgangspunkt i minst én av de fire overfor nevnte områder. Gjennom prosjektbasert læring skal de i team planlegge, gjennomføre og presentere en analyse av disse fenomenene og sette dem i en større kontekst. Eksempler på slike prosjekter kan være konkrete samtidsfilmer eller nye fjernsynsformater, case studies av medieselskaper, medieinstitusjoner, festivaler, eller medieregulering.

Prosjektene godkjennes av, og utvikles i samarbeid med, faglærere/veiledere.


Læringsutbytte

Studentene skal

  • Studenten skal ha kunnskap om sentrale kjennetegn og problemstillinger ved dagens medielandskap.
  • Studenten skal ha inngående kunnskap om et avgrenset tema på film- og fjernsynsområdet.
  • Studenten skal kunne innhente, analysere og presentere relevant informasjon knyttet til eget prosjekt, og kunne vurdere mulige etiske utfordringer i tilknytning til dette.
  • Studenten skal kunne benytte seg av og reflektere over relevante metodiske innfallsvinkler i eget prosjekt.
  • Studentene skal kunne gi konstruktiv respons på andres prosjekter, samt videreutvikle eget prosjekt ut fra andres tilbakemeldinger og vurderinger.
  • Entreprenørskap

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen er inndelt i blokker, vekslende mellom perioder med henholdsvis forelesninger/seminarer og selvstendig arbeid/veiledning.


Forkunnskapskrav

Bachelor/Årsstudium i Film- og fjernsynsvitenskap, eller tilsvarendeArbeidskrav

a)    Obligatorisk oppmøte i seminarer og veiledningstimer

b)    Midtveisinnlevering/framlegging av prosjektoppgave


Eksamensform

Prosjektbasert gruppeeksamen + individuell muntlig eksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L