Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2012/13 Studiehåndbok > INN3012/1 Innovasjon i tjenesteyting

Innovasjon i tjenesteyting

Back Tilbake
Kode
INN3012/1
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Både heltid og deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Master i innovasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet er fellesemne for de to 120 sp masterne og valgemne for 90 sp masterne. Det er dette emnet i programmet som direkte peker fram mot PhD-studiet Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat. Det er særlig viktig at dette emnet videreutvikles av dem som skal ha hovedansvaret for å gjennomføre det, med en nytilsatt professor i innovasjon i spissen. 

Emnebeskrivelse
Emnet starter med en generell innføring i innovasjonsteori, og en kort historisk oversikt over utviklingen av innovasjonsbegrepet. I forlengelsen av dette gis det en oversikt over de faglige diskusjoner om hvordan innovasjon i tjenesteyting bør defineres og operasjonaliseres, og hvilke taksonomier som bør benyttes ved studier av innovasjon i henholdsvis offentlig og privat tjenesteproduksjon. Dette inkluderer diskusjonen om hva som skiller innovasjon i forhold til imitasjon, adapsjon og diffusjon. Videre legges det vekt på drivkrefter, dvs. faktorer som fremmer og hemmer innovasjonsaktivitet. Det legges særlig vekt på faktorene kunnskap, samarbeidsrelasjoner og systemiske trekk, kunder/brukere samt interne forhold i virksomhetene som de ansattes rolle, organisering, ledelse og strategi.  I tillegg gir politikk og virkemiddelapparat viktige rammebetingelser. 

Når det gjelder kunnskap, legges det vekt på å vise og forklare hvorfor og hvordan kunnskap bidrar til innovasjonsevne, hvorfor forskjellige kunnskapsformer gjør seg gjeldende i ulike tjenesteproduksjoner, og hvorfor kunnskap kan være en særlig begrensning innen deler av tjenestesektoren.  

Med hensyn til samarbeid legges det vekt på kunnskap om hvordan ulike samarbeidsrelasjoner kan styrke innovasjonsevnen, dels som kanal for informasjons- og kunnskapsutveksling, og dels som et grep for få tilgang til andre ressurser og tiltak for å få tilgang til andre ressurser, f.eks. økonomisk kapasitet. Generelt kan de relasjonelle aspektene karakteriseres som systemiske trekk.  I dette emnet legges det særlig vekt på systemiske trekk relatert til tjenesteinnovasjon, og som i følge faglitteraturen skiller seg fra konvensjonelle innovasjonssystemer.

Kunders eller brukeres rolle i innovasjonsprosesser knyttes særlig til tjenesteproduksjonens særpreg ved at produksjon og konsum skjer samtidig, noe som i prinsippet gir kunden/brukeren særlig mulighet til å påvirke tjenestens innhold eller kvalitet. Mer generelt legges det vekt på innovasjonspotensialet som ligger i kunnskap om kunders og brukeres behov, preferanser og vurderinger av tjenestekvalitet som kan innhentes fra mange kilder.  

Når det gjelder virksomhetsinterne forhold, vil betydningen av organisering, ledelse, strategi og ansattes rolle bli særlig belyst.  Ansatte framheves ofte som en potensiell intern innovasjonsdriver i litteraturen om tjenesteinnovasjon.  Dette dreier seg mobilisering av informasjon og kunnskap som de ansatte besitter, og som dels kan være kodifisert kunnskap de bringer med seg inn i virksomheten, og dels om erfaringsbasert kunnskap tilegnet gjennom praksis. Ikke minst vil ansatte som møter kunder/brukere gjennom tjenesteleveransen, kunne tilegne seg verdifulle innsikter om hvilke krav og preferanser kunder/brukere har og hvordan de vurderer tjenesten. I hvilken grad slik kunnskap aktiveres i virksomhetens utviklingsarbeid påvirkes av både strategi, organisering og ledelsesmessige grep.

(Emnet vil bli noe revidert før oppstart)
Emne er obligatorisk for

Master i public administration (MPA) og Master i innovasjon og næringsutviklingArbeidskrav

Emnet har to individuelle arbeidskrav.


Eksamensform

6 timers skoleeksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L