Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2011/12 Studiehåndbok > OLA1008/1 Etikk og samfunnsansvar

Etikk og samfunnsansvar

Back Tilbake
Kode
OLA1008/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Sveinung Jørgensen
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Organisasjon og ledelse
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar utgangspunkt i de grunnleggende etiske posisjonene, og ser på disse som byggesteiner i utviklingen av etisk kompetanse. Videre knyttes disse opp mot praktiske situasjoner fra arbeids- og organisasjonsliv, og benyttes for å belyse moralske dilemmaer og problemer som eksisterer eller oppstår i ulike situasjoner i denne konteksten. Det vektlegges i denne sammenhengen at man tilegner seg og anvender et etisk vokabular, nettopp fordi dette er vesentlig i etikkens rolle som en alternativ tenkemåte til den rent tekniske, økonomiske eller formålsrasjonelle.

Emnet omhandler også vesentlige fenomenområder i næringslivsetikken. Blant de sentrale områder er:

  • bruken av etiske retningslinjer og andre verktøy i organisasjonens etikkarbeid,
  • korrupsjon, bestikkelser og smøring,
  • fløyteblåsing/varsling,
  •  bedriftens samfunnsansvar – omdømmebygging eller genuin omtanke?,
  •  moralske implikasjoner av bedriftens strategi (nedbemanning, forurensning etc.),
  • etiske veivalg i tverrkulturelle settinger.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emnet kan studentene:

1. identifisere moralske dimensjoner i handlinger, beslutninger og problemer i arbeidslivet,

2. resonnere og reflektere ved hjelp av etiske rammeverk for å foreta etiske vurderinger av moralske dilemmaer, og

3. delta aktivt i etisk dialog og argumentere for sin posisjon.


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, samt praktiske øvelser. Fronter brukes i undervisningen.

Emnet legger vekt på koblingen mellom sentrale etiske perspektiver og de utfordringer som preger arbeidshverdagen i ulike organisasjoner. Således vil undervisningen og semesteroppgaven i så stor grad som mulig ta utgangspunkt i dilemmaer, problemer og situasjoner som anses som relevante og vesentlige i arbeidslivet. Emnet er i så måte – som etikken selv – fundamentalt praktisk orientert.
Arbeidskrav

4 arbeidskrav - gruppevis


Eksamensform

Skoleeksamen, 4 timers

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L