Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY300MILJØ Miljøpsykologi II - fordypning

Miljøpsykologi II - fordypning
Back Tilbake
Kode
PSY300MILJØ
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
11
Emneansvarlig
Einar Strumse
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Det gis fordypning innen følgende temaer:
1.miljøpersepsjon/miljøestetikk/rekreerende omgivelser. Det gis her et miljøpsykologisk perspektiv på miljøestetikk, landskapsplanlegging og design, samt et historisk perspektiv på forståelse av den estetiske opplevelse. For å utdype forståelsen av menneskers behandling av informasjon om det fysiske miljø og som et alternativ til den velkjente "Rational/economic Man" modellen av mennesket presenteres i en psykologisk forstand mer realistisk modell "Reasonable Person" - modellen.
Miljøpsykologi innen dette temaområdet har særlig fokusert på forskning om legfolks estetiske opplevelser og preferanser som et supplement til eksperters preferanser og oppfatninger. Vi skal også se på miljøpreferansers opprinnelse på individnivå, og diskuter en modell som synes å forene de ulike funn på dette området. Feltet har interesse for alle som arbeider med byplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, landskapsvern og museumsvirksomhet.
Psykologiske perspektiver på miljøvern Denne delen av emnet tar for seg anvendelse av miljøpsykologi i forskning om miljøbevissthet og ansvarlig miljøatferd. Dette er et viktig supplement til andre perspektiver på miljøproblematikk, og gir en dypere forståelse av både hindringer og muligheter i miljøvernarbeid.
Her vil vi også gå inn på noen sentrale miljøfilosofiske posisjoner og undersøke grunnleggende verdiorienteringer. En psykologisk anvendelse av Arne Næss` begrep "det økologiske selv" vil bli undersøkt som en mulig ramme for å forstårelasjoner mellom menneske og naturmiljø. Mer spesifikke teorier og forskning om miljørelaterte holdninger, verdier og atferd, både holdninger til natur og miljø mer generelt og holdninger og meninger om rovdyr og andre dyr, vil gli gjennomgått.
Workshop: Hvordan kan vi måle opplevelser av og oppfatninger om miljø og miljøspørsmål? I første del av denne workshopen gis en oversikt over psykologiske metoder for måling av miljøopplevelse, for eksempel visuelle landskapspreferandser, fysiske miljøs rekreerende effekter, oppfatninger om landskapsvern, holdninger og meninger om dyr, og holdninger til natur og miljø mer generelt. Vi ser også på aspekter ved bruk av miljøsurrogater, f.eks. fotografier kontra å utføre evalueringerne i de akutelle omgivelsene.
I andre del av workshopen vil det bli anledning til å gjennomføre en mindre datainnnsamling ved hjlep av de metoder som er presentert og å utføre statistiske analyser av egne data og av tidligere innsamlede datasett.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, øvelser, gruppeundervisning, veiledning og nett-undervisning.


Arbeidskrav

Godkjent prosjektarbeid

Eksamensform

4-timers skriftlig dagseksamen. I tillegg må en skriftlig essay-oppgave være bestått.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Porteous, J.D. (1996 ): Environmental aesthetics. Ideas, politics and planning . London and New York: Routledge

Stamps III, A.E. (2000): Psychology and the aesthetics of the built environment . Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers (boken koster ca. 1500,- og skaffes kun på spesialbestilling)

Gardner, G. T. & Stern, P. C. (2002). Environmental problems and human behavior. Second Edition eller nyere. Prentice Hall (England).

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Cherulnik. P.A. (1993): Applications of environment – behaviour research: case studies and analysis. Cambridge: Cambridge University Press. S. 13 – 25: A model of environmental design/planning research and a framework for analyzing cases. S. 64 – 90: The effects of the living environment on the mentally retarded (ELEMR) project.

37 sider

Hartig, T. (2005): Teorier om restorativa miljöer – förr, nu och i framtiden. I: Johansson, M. og Küller, M., red. (2005): Svensk miljøpsykologi. Lund: Studentlitteratur. s.263 - 279

15 sider

Kaplan S. (1995): The restorative benefits of nature – toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15 (3): 169-182

13 sider

Laumann, K., Gärling, T., Stormark, K.M. (2001): Rating scale measurements of restorative components of environments. Journal of Environmental Psychology 21(1), 31-44.

12 sider

Stigsdotter. U.A. & Grahn. P. (2002): What makes a garden a healing garden? Journal of Therapeutic Horticulture, 13, 60 - 69

9 sider

 

Strumse, E. (1999): Environmental preference and design: Psychological perspectives.

Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret: HEMIL-rapport nr: 5 –1999.

30 siderSupplerende / anbefalt litteratur

Johansson, M. og Küller, M., red. (2005): Svensk miljøpsykologi. Lund: Studentlitteratur.

Jagobsen, T. G. (2005): Økofilosofi - økologi, evolusjonsteori og transformativ læring. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Cold, B. (ed.): Aesthetics, Well-being and health. Essays within architectural and environmental aesthetics (Ethnoscapes). Hampshire: Ashgate.

Kaplan, R., Kaplan, S,, & Ryan, R.L. (1998): With people in mind: Design and management of everyday nature. Washington DC: Island Press


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L