Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > PSY301/F102 Abnormal psykologi

Abnormal psykologi
Back Tilbake
Kode
PSY301/F102
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
40
Emneansvarlig
Astri Müller Indrebø
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Abnormal psykologi gir en generell innføring i menneskets psykiske lidelser og andre tilstander som berører mental helse, trivsel og velvære. Sentralt stoff er de vanligste pykiske lidelser som angstlidelser, depresjoner, alvorlige sinnslidelser, stress-lidelser, alkohol- og annen rusproblematikk. Det gis også en innføring i en del måle og registreringsmetoder.

Forkunnskaper

Det forutsettes at emnet generell psykologi eller tilsvarende er gjennomført

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi


Arbeidskrav

Skriftlig arbeid (prosjektarbeid

Eksamensform
4-timers skriftlig eksamen.
 
Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Seligman, M.E.P., Walker, E.F. & Rosenhan, D.L. Abnormal Psychology. 4 ed.

N.Y.: W.W. Norton Company. (2001) (459s)

 

Smith,L. ( 2004). Barn med atferdsvansker. En utviklingspatologisk tilnærmingsmåte. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (2004) (83s)

 

Evjen, R. & Øiern, T. & Kielland, K.B. (2003) Dobbelt opp. Om psykiske lidelser og rusmisbruk. Oslo: Universitetsforlaget. (2003) (71s.)

 

Faktarapport om årsaker til psykiske plager og lidelser. Avgitt av en ekspertgruppe til Sosial- og helsedepartementet, januar 2000. (40sider) (Gratis, utleveres ved undervisningsstart)

 

Seligman et al: Fellespensum alle studentene (40 stud.)

Smith: Fordypningspensum studenter FUT2 (21 stud.)

Evjen & Øiern: Fordypningspensum studenter PAO2/MØP2 (19 stud.)

Obligatorisk pensum - kompendium/artikler (kjøpes Storkopi):

Guppy, A. & Marsden, J. (2003): Alcohol and Drug Misuse in the Organization. I: Cooper, C.L., Schabracq, M.J., & Winnubst, J.A.M. The Handbook of work and health psychology.

Mehlum,I.S.& Mehlum.L. (1999) Arbeidsplassen – en ny arena for forebygging av selvmord. I Mehlum,L. (red.) Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s.340-358) (19s)

Rund,B.R. & Fjell,A. (1998). Mestring av en psykotisk verden – en psykoedukativ innfallsvinkel til å lære psykotiske ungdommer og deres pårørende nye mestringsstrategier. I Gjærum,B & Grøholt,B. Mestring som mulighet. Oslo: Tano Aschehoug. Kap.16 (s.321-338) (17s)

Snoek, J.E. & Engedal,K. (2004). Psykiatri. Kunnskap, forståelse, utfordringer. Oslo: Akribe.

Kap.14. Tjenestetilbud og lovverk. (s.219-238) (20s)

Ystgaard,M. (1999).Hvordan kan skolen bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet? I Mehlum,L. (red.) Tilbake til livet. Selvmordforebygging i teori og praksis. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s.318-337) (20s)

 


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L