Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > Bachelor-oppgave

Bachelor-oppgave
Back Tilbake
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
0
Emneansvarlig
Sveinung Berild
Karaktersystem
Karakter A-F
Språk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I tredje studieår skal studentene skrive en bacheloroppgave.

Bacheloroppgaven i psykologi skal skrives med tema hentet fra den fordypningsområdet studenten har valgt (pt. FUT, MØP eller PAO). Den skal bygge på forskning og faglitteratur innenfor det aktuelle fordypingsområdet. Pensum i PSY 101 Metode I og PSY 201 Metode II angir en forståelsesramme for bruk av fag og forskningslitteratur. Eksamen fra begge disse emnene må være bestått før innlevering av bacheloroppgaven.

Oppgaven kan inneholde data studenten selv har samlet inn. Den kan også baseres på empirisk materiale som faglærer stiller til rådighet, eller som innsamles under veiledning. Faglærer står i disse tilfellene ansvarlig for den empiriske delen av arbeidet og påser at etiske retningslinjer for forskning blir overholdt. I slike oppgaver skal studenten i forordet gjøre rede for arbeidsdeling og eventuelle samarbeidsforhold med andre. Oppgaven skal ikkeskrives på grunnlag av egen personlig erfaring fra arbeidsliv eller privatliv. Temavalg kan selvsagt ta utgangspunkt i erfaring, men innholdet i oppgaven må bygge på faglig og vitenskapelig litteratur.

Oppgaven skal være et vitenskapelig arbeid med et litteraturtilfang som må gå ut over pensum innenfor det aktuelle fordypingsområdet. Derfor må det legges ved en selvvalgt pensumliste på minst 300 sider, og som skal omfatte flere forskjellige titler av nyere dato (artikler o.a.) som oppgaven skal bygge på. Det er naturlig at de fleste av disse titlene inngår i referanselisten. Den selvvalgte pensumlitteraturen skal komme i tillegg til annen pensumlitteratur i bachelorgraden, og skal godkjennes av faglærer.

Undervisnings- og læringsmetode

Oppgaven skal disponeres etter vanlige normer for vitenskapelige arbeider. Disse normene må tilpasses det spesielle utgangspunktet for den enkelte bacheloroppgaven. Disposisjonen bør normalt inneholde følgende punkter:

1. Innledning

  • Problemstilling/ tema settes inn i en videre sammenheng; f.eks. aktuell fagtradisjon(er), historisk eller samfunnsmessig: Hvorfor er problemstillingen(e) interessant(e)?
  • Presentasjon av problemstillinger med avgrensning (tema snevres inn).
  • Problemstilling er de spørsmål man stiller seg og som søkes besvart gjennom litteraturstudiene. Det er disse som skal redegjøres for og diskuteres i oppgaven. Problemstillingen blir da gjerne et spørsmål om sammenheng mellom begreper (variabler).
  • Begrepsavklaringer. Avklaring av sentrale begreper kan også gjøres fortløpende i teksten der det faller naturlig. Innledningen bør ikke inneholde noen lang liste med begrepsdefinisjoner.

2. Hoveddel: Presentasjon og dokumentasjon av tema/problemstillinger

Hva sier faglitteraturen om de ulike deltema/ problemstillinger? Studenten kan som nevnt velge en ren teoretisk tilnærming eller en oppgave med vekt på både teori/ empiri. Artikler, annen faglitteratur og eventuell empiri skal presenteres på en systematisk og oversiktlig måte.

 

3. Diskusjon av fagstoffet

  • Vurdering av momentene i en samlet diskusjon i lys av problemstillingen(e)
  • Kritisk vurdering av det fremlagte materialets holdbarhet; metodediskusjon og kritikk.
  • Evt. ulike og alternative tolkninger.
  • Diskusjon kan også skje som del av presentasjonen av stoffet (jf. hoveddelen).

Oppgaven styrkes ved en mer vurderende og analytisk tilnærming til fagstoffet enn en ren referering til det som hentes fra bøker og artikler. Oppgaven skal/ bør vise at studentene kan sette de ulike delene av stoffet sammen til et integrert helhet for å svare på oppgavens problemstilling.

4. Oppsummering og konklusjon

Avslutningsvis kan det gis en kort oppsummering av hovedmomentene fra pkt. 2: Hoveddelen. Det forventes at studenten konkluderer med utgangspunkt i problemstillingen for oppgaven.

 

5. Referanser og litteraturliste

Studentene skal redegjøre for hvor fagstoffet er hentet fra. Bruk av referanser og referanseliste skal gjøres etter retningslinjene i APA-manualen.

 

6. Sammendrag

Det skal utarbeides et sammendrag eller abstrakt av oppgaven på engelsk, og det skal utgjøre maksimum 150 ord.

Emne er obligatorisk for

Ba psykologi


Arbeidskrav

Tema for oppgaven (arbeidstittel) leveres seminarleder til godkjenning innen fastsatt frist tidlig i 6. semester. Gjennom 6. semester legges det opp til seminarer for arbeid med bacheloroppgaven. Det vil være krav om noe obligatorisk frammøte og framlegging av eget prosjekt i disse seminarene. Det blir også avsatt tid til individuell veiledning.

Eksamensform

Bacheloroppgaven skal være på ca. 20 maskinskrevne sider med linjeavstand 1,5 (7000 ord, pluss/ minus 10 %), normal margbredde i Word (2,5 cm) og skrifttype Times New Roman 12 pkt. Omslag, innholdsfortegnelse, tabeller, bilder og litteraturliste kommer i tillegg til disse 20 sidene.

Pensum liste
Pensum kan kjøpes hos:Mjsbok

Obligatorisk pensum

Oppgaven skal være et vitenskapelig arbeid med et litteraturtilfang som må gå ut over pensum innenfor det aktuelle fordypingsområdet. Derfor må det legges ved en selvvalgt pensumliste på minst 300 sider, og som skal omfatte flere forskjellige titler av nyere dato (artikler o.a.) som oppgaven skal bygge på. Det er naturlig at de fleste av disse titlene inngår i referanselisten. Den selvvalgte pensumlitteraturen skal komme i tillegg til annen pensumlitteratur i bachelorgraden, og skal godkjennes av faglærer.


Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L