Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > 1MAOPPSO/2 Perspektiver på barn og unges oppvekst, utvikling og sosialisering

Perspektiver på barn og unges oppvekst, utvikling og sosialisering

Back Tilbake
Kode
1MAOPPSO/2
Studiepoeng
15
Semester
Høst
Heltid/ deltid
Pensum
Emneansvarlig
Halvor Fauske
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
MA Arbeid med barn og unge
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet belyser barn og unges oppvekst og utvikling i dagens samfunn. I emnet vil det bli lagt vekt på ulike teoretiske perspektiver som anvendes i studiet av barn og unge. Det vil bli lagt vekt på barn og unges hverdagsliv innen familie, barnehage, skole, media  samt jevnalderkontekster. Utviklingspsykologiske, pedagogiske og sosiologisk anlagte perspektiver vil bli tillagt særlig vekt. Utviklingspsykologiske og pedagogiske teoriers forståelser av barn vil være spesielt sentrale for forståelser av barn og unges læring, danning, utvikling, oppdragelse og mestring i samspill med viktige personer i familie, barnehage og skole. Sosiologisk anlagte teorier som vektlegger institusjonaliseringen av barn og ungdom og deres samfunnsmessige posisjon vil være viktige for å forstå sosiale betingelser for barns og ungdoms deltakelse, utvikling og sosialisering. I emnet vil det bli lagt vekt på at barn og unge deltar i ulike parallelle praksiser. En grunnleggende og helhetlig forståelse av barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling, fordrer at de teoretiske perspektivene settes i sammenheng og brukes i fortolkninger av empirisk kunnskap på området. 


Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført utdanning skal studenten

 • ha inngående kjennskap til sentrale begreper, teorier og perspektiver om barn og unges posisjon og deltakelse
 • oversikt og forståelses for ulike teoretiske perspektiver på barns og unges utvikling og sosialisering innenfor familie, barnehage, skole, medier og jevnaldermiljøer
 • ha oversikt over ulike rammer, lovverk, normer  og pedagogiske praksiser i institusjoner barn og unge tilbringer sitt hverdagsliv og avansert forståelse for hvordan disse rammene virker inn på barn og unges utvikling og sosialisering. 
 • ha inngåede teoretisk forståelse for hvordan barn og unges erfaringer på en oppvekstarena kan ha  betydning for deres kompetanseutvikling og deltakelse på andre arenaer. 

Ferdigheter
Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • drøfte kritisk teorier, begreper og perspektiver som har relevans i studier av barn og unge
 • analysere empiriske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets teoretiske perspektiver. 

Generelle kompetanse
Etter fullført utdanning skal studenten kunne:

 • formidle og beherske fagområdets uttrykksformer
 • forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiv og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i muntlig og skriftlig form

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet baserer seg på samlinger med varierte undervisnings- og læringsmetoder.  Forelesninger og litteraturstudier skal bidra til at studentene opparbeider seg bred kunnskap om barn og unges oppvekst og sosialisering. Gjennom seminarer, skriftlige arbeider og muntlige presentasjoner skal studentene utvikle ferdigheter som kan anvendes i praksisfeltet. Muntlige presentasjoner gir rom for å oppøve formidlingskompetanse. Undervisningen er lagt til 3 konsentrerte samlinger à 2 dager på høgskolen. I tillegg er det lagt opp til samarbeidslæring, kommunikasjon og veiledning via internett.

Samlingsdatoer høsten 2013 

 • 29. + 30. august (tor kl. 10.15-16.00, fre kl. 09.15-15.00)
 • 25. - 27. september (ons kl 10.15-16.00, tor kl. 09.15-16.00, fre kl. 09.15-15.00)
 • 14. + 15. november (tor kl. 10.15-16.00, fre kl. 09.15-15.00)

Forkunnskapskrav

3-årig høgskoleutdanning som vernepleier, barnevernpedagog eller sosionom. Personer med annen relevant bakgrunn (førskolelærer, lærer, sykepleier etc.) kan tas opp etter individuell vurdering.

Emne er obligatorisk for

Master i helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge og deres familier (MBU)


Emne er valgbart for
Master i pedagogikk og master i velferdsforvaltning
Arbeidskrav

Mellom 1. og 2. samling skal studentene levere et individuelt arbeidskrav som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.


Eksamensform

Studentene skal skrive en individuell skriftlig fagoppgave om et selvvalgt tema som faglig sett er innenfor emnet og hvor pensumlitteratur benyttes. Det er en obligatorisk veiledning før oppgaven innleveres. 

Overlapp

Emnet 1MAOPPSO/2 Perspektiver på barn og unges oppvekst, utvikling og sosialisering overlapper med 1MAOPPSO/1 Perspektiver på oppvekst og sosialisering med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L