Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > BVP1003/1 Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Barnevernpedagogen - introduksjon til yrkesrolle, teoretisk forankring og virksomhetsfelt

Back Tilbake
Kode
BVP1003/1
Studiepoeng
60
Semester
Høst og vår
Lengde
2 semestre
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Barnevern
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet består av følgende hovedområder: 

  • Barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt (høst)
  • Samhandling og aktiviteter i et sosialpedagogisk perspektiv (høst)
  • Barn og unge i samfunnet (vår)

Barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt
Studentene introduseres for bachelorutdanningens innhold og oppbygging.  Studentene skal gjøres kjent med ulike undervisnings- og læringsmetoder samt vurderingsformer som studiet innehar. Studentene presenteres for barnevernpedagogutdanningens sosialpedagogiske forankring. Det gis en innføring i barnevernpedagogens yrkesrolle, og emnet introduserer ulike virksomhetsområder for barnevernpedagogens yrkesutøvelse.

Introduksjonen til barnevernpedagogens yrkesrolle og virksomhetsfelt skal bidra til engasjement hos studentene i forhold til studiet og framtidig yrkesrolle. Etablering av læringsfellesskap og igangsetting av studentaktive læringsprosesser vektlegges.

Noe av undervisningen kan bli gjort felles med andre studenter på helse- og sosialarbeiderutdanningen ved Avdeling for helse- og sosialfag.

Samhandling og aktiviteter i et sosialpedagogisk perspektiv
Her gis en innføring i teoretiske perspektiver på barn og unges utvikling. Sosialpedagogisk teori, utviklingspsykologiske perspektiver og mestringsperspektivet utgjør teoretisk basis kunnskap. Fokus er hvordan bruk av aktiviteter kan bidra til å støtte barn og unges kompetanseutvikling og muligheter til deltakelse på viktige arenaer. Aktivitetsfag utgjør en vesentlig del av innholdet, og er organisert som et ferdighetsrettet, obligatorisk seminar.  Seminaret tar utgangspunkt i studentenes aktivitetskompetanse som individer og fellesskap, og studentene arbeider med å transformere denne kompetansen til profesjonell handlingskompetanse.

 

Barn og unge i samfunnet
Området omhandler barn og unges oppvekst og sosialisering i samfunnet. Det vektlegges en helhetlig forståelse av barn og unge, deres oppvekstbetingelser og hva som fremmer og hemmer gode oppvekstvilkår.  Det fokuseres på barn og unge som subjekter i egen oppvekst og sosialisering, og som aktive aktører på de sentrale arenaene familie, skole/barnehage og fritid. Kjønn, kultur, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn vil være sentralt for å forstå barn og unges oppvekst og sosialisering i samfunnet.

Studentene introduseres for velferdsstatens historie, ideologi, funksjon og rammebetingelser. Videre blir den rettslige reguleringen av barn og unges oppvekst, og barnevernets plass og funksjon i velferdsstatens tjenesteapparat introdusert.  Det gis en innføring i relevante rettsregler og juridisk metode.

Barn og unges oppvekst og sosialisering belyses gjennom sosialpedagogiske begreper som omsorg, utvikling, oppdragelse og danning. Begrepene  inkludering, marginalisering, risiko, mestring, resiliens og omsorgssvikt introduseres.

Emnet trekker inn teoretiske perspektiver og begreper fra sosialpedagogikk, psykologi, sosiologi, sosialantropologi, stats- og kommunalkunnskap og juss.


Læringsutbytte

Studentene skal ha kjennskap til og innblikk i studiets innhold, struktur, pedagogiske metoder og former. De skal ha grunnleggende kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver og begreper relatert til emnets innhold.

Studentene skal ha innsikt i barnevernpedagogens virksomhetsområder og yrkesrolle, og de skal kjenne til barnevernpedagogutdanningens sosialpedagogiske forankring. 

Studentene skal ha kunnskap om teoretisk grunnlag for bruk av aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid, og skal kunne redegjøre for betydningen av dette i en gitt kontekst.

Studentene skal ha kompetanse i å vurdere hvordan bestemte aktiviteter bør organiseres og tilrettelegges for å fremme sosialpedagogiske målsettinger. De skal kunne ta i bruk egne ressurser, interesser, kunnskaper og ferdigheter knyttet til aktiviteter i sosialpedagogisk arbeid, og skal kunne planlegge og gjennomføre aktiviteter i en sosialpedagogisk sammenheng. 

Studentene skal ha innsikt i relevante problemstillinger relatert til barn og unges oppvekst og sosialisering i samfunnet. Spesielt gjelder dette kunnskap om rammebetingelser og forhold som er med på å skape og opprettholde sosiale problemer for barn, unge og deres familier.

De skal beherske sentrale teoretiske perspektiver og begreper som anvendes for å belyse, analysere og reflektere over temaer og problemstillinger på emnets temaområder.Pedagogiske metoder/undervisnings- og læringsmetode


Undervisnings- og læringsmetode

Læringsformene varierer mellom forelesninger, seminarer, feltarbeid, muntlig framlegg, skriftlige oppgaver, veiledning, selvstudier og obligatorisk tilstedeværelse.

Læringsmetodene fordrer aktiv studentdeltakelse som bidrag til å fremme læringsfellesskapet gjennom arbeid i grupper og plenum.


Emne er obligatorisk for

bachelor i barnevernArbeidskrav

Skriftlige arbeider, muntlige framlegg, obligatorisk deltakelse og annen dokumentasjon.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Det gis en foreløpig sensur på den skriftlige oppgaven. Til muntlig stilles det spørsmål fra oppgaven og pensum forøvrig. Endelig karakter utgjør samlet vurdering. 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L