Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > SOA2006/1 Praksis med praksisforberedende undervisning

Praksis med praksisforberedende undervisning

Back Tilbake
Kode
SOA2006/1
Studiepoeng
30
Semester
Vår
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Hilde Vold
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en forståelse for sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis. Praksisstudiene skal gi studentene mulighet for å bygge faglig kompetanse gjennom deltakelse i en virksomhet hvor slik yrkesutøvelse finner sted.
Praksisstudiet er i sin helhet obligatorisk, og høgskolen er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Bachelor i sosialt arbeid har hovedsakelig praksisplasser i Hedmark og Oppland fylke. Studentene må påregne pendling eller flytting, samt noen ekstrautgifter. Etter visse kriterier er det mulig å gjennomføre praksisstudier i utlandet.


Læringsutbytte

En student skal etter emnet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Etter gjennomført praksis forventes det at studentene har kunnskap om:

 • aktuell sosialpolitikk og sentrale styringssignaler som påvirker mål for og utøvelse av arbeidet på praksisstedet
 • praksisstedets organisering og virksomhetens sentrale samarbeidspartnere
 • grunnleggende teorier, metoder og begreper som benyttes på praksisstedet

Etter gjennomført praksis forventes det at studentene kan:

 • reflektere over sammenhengen mellom forskning, teoretisk kunnskap og profesjonsfaglig praksis
 • analysere sosiale problemer, sosialpolitiske og etiske problemstillinger
 • reflektere over egne holdninger og verdier, samt hvilken betydning disse har for eget arbeid med brukere
 • reflektere kritisk og utfordre etablerte kunnskaper og metoder innenfor fagområdet
 • vise selvstendighet i planlegging og administrasjon av eget arbeid
 • etablere relasjoner og framvise kommunikative ferdigheter i møte med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • vise skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • anvende, eller sette seg inn i sentrale modeller, metoder og verktøy som benyttes på praksisstedet

I løpet av praksisperioden forventes det at studentene har:

 • utviklet bevissthet om seg selv som fagperson
 • utviklet bevissthet om eget verdisyn og egne holdninger
 • utviklet innsikt i egne ressurser og begrensninger

Undervisnings- og læringsmetode

I praksisperioden skal studentene jobbe i direkte samhandling med brukere og brukergrupper i relevante praksisfellesskap. Studentene inngår som aktive deltakere i utøvelsen av sosialt arbeid og har jevnlig veiledning av erfarne yrkesutøvere.


Forkunnskapskrav

Beståtte tidligere emner i Ba-forløpet

Emne er obligatorisk for

Bachelor i sosialt arbeidArbeidskrav

 Skriftlige oppgaver, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon


Eksamensform

Vurdering av bestått/ikke bestått praksis faller innunder reglene i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved høgskolen i Lillehammer, praksisreglement for avdeling for pedagogikk og sosialfag, høgskolen i Lillehammer, samt rammeplanens føringer.Erstatter
Tidligere praksisemne

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L