Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > SOA2005/1 Modeller og metoder i sosialt arbeid

Modeller og metoder i sosialt arbeid

Back Tilbake
Kode
SOA2005/1
Studiepoeng
30
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
BA Sosialt arbeid
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i ulike perspektiver på menneskelig utvikling, sosialisering, rettigheter og plikter. Det gis innføring i ulike metoder og modeller for sosialt arbeid. Relasjons- og samhandlingsaspektet i utøvelsen av sosialt arbeid vil være sentralt. Betydningen av tverrfaglig arbeid vektlegges. Emnet består av følgende to delemner:

a)       Menneskets utvikling, dets rettigheter og plikter, 20 sp:

 • Psykologiske perspektiver på utvikling og sosialisering, og implikasjoner for sosialt arbeid
 • Forvaltningsrett, familierett, barnerett, barnevernsrett, sosialrett, trygderett og helserett

 

b)      Arbeidsmodeller og metoder i sosialt arbeid. Intervenering på ulike nivå og arenaer, 10 sp.

 • Modeller og metoder i sosialt arbeid
 • Juridisk metode
 • Etiske prinsipper og praktiske implikasjoner
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Tverrfaglig arbeid

Læringsutbytte

En student skal etter emnet ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdighet og holdninger:

 

Kunnskapsmål:

Etter gjennomført emne forventes det at studentene har kunnskap om:

 • hvordan ulike teoretiske perspektiver og rammebetingelser får konsekvenser for valg av arbeidsmåter og modeller i sosialt arbeid
 • grunnleggende kunnskap om normalutvikling, sosialisering og avvik
 • grunnleggende kunnskap om samspill mellom individ, familie, gruppe og samfunn
 • grunnleggende kunnskap om bruken av lover innen helse- og sosialsektoren

 

Ferdighetsmål:

Etter gjennomført emne forventes det at studentene kan:

 • reflektere over sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk virksomhet
 • analysere og forstå individet i gruppen/samfunnet
 • evaluere, dokumentere og reflektere over eget arbeid
 • demonstrere faglig og juridisk skjønn i gitte situasjoner

Holdningsmål:

Etter gjennomført emne forventes det at studentene har:

 

 • utviklet bevissthet om seg selv som kommende yrkesutøver
 • utviklet bevissthet om eget verdisyn og egne holdninger

utviklet innsikt i egne ressurser og begrensninger


Undervisnings- og læringsmetode

 

Det brukes ulike læringsformer som forelesninger, grupper og individuelt arbeid.

 

Studentaktive læringsformer vektlegges.


Forkunnskapskrav

Bestått tidligere emner i ba-forløpet

Emne er obligatorisk for

Ba sosialt arbeidArbeidskrav

 

Skriftlige arbeider, muntlig framlegg, obligatorisk tilstedeværelse og annen dokumentasjon.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L