Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > 1PAR02/3 Emne 1: Kommunikasjon og etikk

Emne 1: Kommunikasjon og etikk

Back Tilbake
Kode
1PAR02/3
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

I dette emnet vektlegges etikk, kommunikasjon og samhandling. Ambulansepersonell står ofte i situasjoner av etisk vanskelig karakter. I emnet etikk belyses generell teori og anvendt etikk knyttet til etiske problemstillinger i praksis. Studentene vil få opplæring i bruk av etiske refleksjonsmodeller for å kunne ta faglig begrunnede beslutninger i etiske dilemmaer de står overfor i sin yrkeshverdag.

Samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende er særlig viktig i alvorlige, stressfylte og kritiske situasjoner. Nonverbale signaler skal tolkes raskt. Kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre krever at ambulansepersonell er systematiske og bevisste i sin dialog.

Innhold

Etikk
 • Verdier og verdigrunnlag
 • Menneskesyn, livssyn og faglighet
 • Etiske begreper
 • Etiske refleksjonsmodeller
 • Etiske dilemmaer, med utgangspunkt i medisinsk teknologi og kunnskapsutvikling
 • Etiske dilemmaer ved livets begynnelse og slutt
 • Grunnleggende kommunikasjons- og relasjonsteori
 • Helseprofesjoner og praktisk kommunikasjon
 • Spesielle kommunikasjonsutfordringer
  • Kognitive endringer
  • Fysiske endringer
  • Kultur og språk
 • Stress- og krisereaksjoner
 • Mestring
Kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon.
 • Kan identifisere problemstillinger og konflikter knyttet til etikk og kommunikasjon i utøvelsen av ambulansefaget.
 • Har kunnskap om stress- og krisereaksjoner hos pasienter, pårørende og helsepersonell.
 • Begrunner de valg som tas i utfordrende situasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Anvender etiske refleksjonsmodeller.
 • Kommuniserer og samhandler med pasienter, pårørende og helsepersonell i utfordrende situasjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har utviklet evne til å reflektere over teori og erfaringsbasert kunnskap.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter 6 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske gruppeoppgaver.
Arbeidskrav

1)         To gruppeoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

2)         Det er krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 dager.


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt


Erstatter
Emne 1: Kommunikasjon, veiledning, etikk i tidligere studieplan

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L