Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > 1PAR01/2 Emne 2: Helserett

Emne 2: Helserett

Back Tilbake
Kode
1PAR01/2
Studiepoeng
10
Semester
Høst og vår
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
Paramedicstudiet
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnebeskrivelse

Helsevesenet er en grunnpilar i den norske velferdsstaten. De prinsippene som helsevesenet er bygget på, følger av lover, forskrifter, rettspraksis, forvaltningspraksis og alminnelige rettsprinsipper.

Helselovgivningen har de siste årene vært i støpeskjeen. Fra 2001 har flere nye lover trådt i kraft, bl.a. helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og psykisk helsevernlov. Det pågår fremdeles endringer i lovverket innen helsesektoren. Det aktuelle lovverket har stor betydning både for personell som jobber på ulike forvaltningsnivå innen helse- og sosialtjenesten, og for personell som utøver pasientrettet virksomhet.

Emnet gir først og fremst en generell innføring i helseretten. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studiet.

Innhold

Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter
 • juridisk metode – rettskildespørsmål
 • rettsregler, rettigheter og plikter
 • rettssikkerhet
 • et historisk perspektiv på pasientrettighetene
 • forholdet mellom profesjonsetikk og lov
 • helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykisk helsevernlov, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
 • de ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
 • ansvarsbegrepet
 • forsvarlighetskravet
 • kvalitetssikring
 • dokumentasjon
 • taushetsplikt
 • tilsyn
 • sanksjoner
Helsepersonells ansvar
 • helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykisk helsevernlov, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
 • de ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
 • ansvarsbegrepet
 • forsvarlighetskravet
 • kvalitetssikring
 • dokumentasjon
 • taushetsplikt
 • tilsyn
 • sanksjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om hvordan lovverket regulerer helsepersonells plikter og rettigheter.
 • Har kunnskap om hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker arbeidet i helsevesenet.
 • Har kunnskap om rettsreglene innenfor helseretten.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Vurderer og konkluderer juridiske problemstillinger knyttet til helsevesenet.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Viser forståelse for samspillet mellom de konkrete rettsreglene og det rettsfeltet de skal regulere.
 • Viser forståelse for hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger fører til behov for ulike typer regler.

Undervisnings- og læringsmetode

Emnet omfatter 6 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske gruppeoppgaver.
Arbeidskrav

1)         To gruppeoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

2)         Det er krav om minst 80% tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Skriftlig individuell 1 dags hjemmeeksamen


Tillatte hjelpemidler

Alle tilgjengelige hjelpemidler er tillatt.


Erstatter
Helsepersonellrett

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L