Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > VEIL1003/1 Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse

Arbeidsrettet oppfølging og arbeidsmarkedskompetanse

Back Tilbake
Kode
VEIL1003/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Deltid
Pensum
Emneansvarlig
Morten Kae Paulsen
Karaktersystem
Bestått/Ikke bestått
Undervisningsspråk
Norsk
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet tar opp hvordan arbeidsmarkedet fungerer, hvilke bistand personer i marginaliserte grupper trenger når de forsøker å komme i arbeid, hvilke interesser, motiver og verdier som bedrifter handler ut i fra når de rekrutterer medarbeidere. Det er en oppgave i emnet å utvikle kompetanser hvor veiledere i NAV lærer arbeidsmåter for samarbeid med bedrifter og som hjelper de til å ta samfunnsansvar for personer i marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet. I emnet lærer deltakerne framgangsmåter for å etablere nettverk og gjennomføre arbeidsrettet oppfølging av brukere i samhandling med arbeidslivet.


Læringsutbytte
Kunnskaper

Deltakeren har kunnskap om:

 • arbeidsmarkedet og arbeidslivets funksjon lokalt, regionalt og nasjonalt,
 • hvordan arbeidsmiljøloven og avtaleverket legger føringer for å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne og andre utfordringer i arbeidslivet,
 • tenke- og arbeidsmåter og former for veiledning som bidrar til at personer med nedsatt arbeidsevne og andre utfordringer kan inkluderes i arbeidslivet,
 • kommunikasjons- og samhandlingsformer som skaper tillit mellom NAV og samarbeidende virksomheter,
 • tiltak, virkemidler og økonomiske insentivers innvirkning på hvorvidt brukere beholder eller skaffer seg arbeid, og
 • utvikling av samarbeidsformer mellom NAV, bedrifter, næringslivsorganisasjoner og offentlige virksomheter som bidrar til at brukere beholder eller skaffer seg arbeid.
Ferdigheter

Deltakerne utvikler og lærer ferdigheter hvor de:

 • skaffer seg oversikt over næringsstruktur, utdanninger og yrker,
 • velger samarbeidspartnere og utvikle nettverk blant virksomheter i en region for å gi brukere med nedsatt arbeidsevne eller andre utfordringer innpass i arbeidslivet,
 • tilpasser tiltak som ivaretar både arbeidstakere og møter behov i virksomheter som ansetter, og
 • veileder brukere og virksomheter til å skape varig deltakelse i arbeidslivet.

 

Generell kompetanse

Deltakerne tilegner seg generelle kompetanser hvor de:

 • ser og forstår ulike virksomheter sine motiver og verdier i rekruttering av medarbeidere,
 • finner fram til oversikter over behovet for personer og kompetanser i arbeidslivet,
 • utvikler arbeidsmåter for å bistå arbeidsgivere med å få tilgang til riktig arbeidskraft,
 • bidrar til å utforme og gjennomføre rekrutteringstiltak i samarbeid med virksomheter i arbeidslivet, og
 • veileder samarbeidet mellom NAV, arbeidstakere og virksomhetene i samsvar med IA avtalen, arbeidsmiljøloven og avtaleverket på etisk forsvarlige måter.

Undervisnings- og læringsmetode

Samlingene er lagt opp med forelesninger, øvelser/trening, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Kombinasjonen av arbeidsformene skal ivareta behovet for innføring i nye emneområder og knytte teori til den praktiske virkelighet i fagfeltet.

Mellom samlingene i emne 2 gjennomfører deltakerne prosjekter hvor de samarbeider med eller veileder brukere, bedrifter og/eller andre organisasjoner i NAVs nettverk om å gi brukere innpass i arbeidslivet.

Læringsmetoden tar utgangspunkt i erfaringer som deltakerne gjør som veiledere og nettverksbyggere i NAV. Med grunnlag i erfaringene deltar studentene i samtaler og diskusjoner basert på faglig refleksjoner over erfaringene. Læringen er rettet mot å se og forstå muligheter, på egne arbeidsområder, til å få bedrifter til å rekruttere medarbeidere fra marginaliserte grupper.


Emne er obligatorisk for

NAV-veiledning


Emne er valgbart for
Ikke valgbart for andre
Arbeidskrav

Hver deltaker planlegger og gjennomfører et tiltak, alene eller sammen med andre, som viser hvordan vedkommende tar initiativ overfor og samarbeider med arbeidsgivere omkring arbeidsrettet veiledning til beste for brukeres innpass på arbeidsmarkedet. Tiltaket dokumenteres i en læringsfortelling.

Arbeidskravene er obligatoriske, og må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen.


Eksamensform

Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeoppgave med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling innenfor emnets faglige rammer. Kandidaten drøfter problemstillingen ved hjelp av begreper og teorier i pensum.


Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt




Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L