Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1012/1 Finansregnskap 1

Finansregnskap 1

Back Tilbake
Kode
ØKA1012/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Førstelektor Erik Vea
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser. Videre skal det gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, og foreta enkle regnskapsanalyser.

 

Følgende tema / problemstillinger inngår:

 

 • Krav til regnskapet
 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Regnskapets oppbygging, kontoplan
 • Registrering
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Avskrivninger, periodiseringer
 • Verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler
 • Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • Avslutning av regnskapet
 • Presentasjon av resultat og balanse
 • Kontantstrømrapport
 • Enkel nøkkeltallsanalyse

Læringsutbytte

Studentene skal

 • Ha grunnleggende kunnskaper om formålet med finansregnskapet
 • Kunne registrere vanlig forekommende transaksjoner i et regnskap
 • Være i stand til å foreta enkle periodiseringer
 • Kjenne standard kontoplan
 • Med utgangspunkt i transaksjonssammendrag (saldobalanse) kunne utarbeide periodisk resultatoppstilling og balanseoppstilling ved periodeslutt
 • Kunne behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • Kunne utarbeide kontantstrømoppstilling

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Gjennomført emnet ØKA1016 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse eller tilsvarende.

Emne er obligatorisk for

BØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Organisasjons- og ledelsesfag (inngår i ”valgemnepakke”)
Åpent (individuelle valg utenom ”valgemnepakker”)

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
ØKA1004 Finansregnskap med analyse, 10 sp

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L