Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse

Back Tilbake
Kode
ØKA1016/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Amanuensis Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette emnet gir en første introduksjon av begrep, teorier, resonnementer og modeller i bedriftsøkonomi. Disse blir delvis utdypet og mer anvendelsesorientert i andre bedriftsøkonomiske emner. Gjennom ØKA1016 gis altså studentene en første innføring i faget bedriftsøkonomi som grunnlag for analyser, vurderinger og beslutninger.  Studentene skal tilegne seg grunnleggende innsikt i, og ferdigheter om, fremskaffelse av data samt analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon. Emnet gir studentene faglig grunnlag for analyse og vurdering av kortsiktige beslutninger innenfor bedriftens eksisterende kapasiteter. Eksempler på slike er; produktprioritering, prising og anbudsregning. Vurdering av historisk lønnsomhet for produkter, produktgrupper og markeder er også sentralt – for å lære av historien, slik at en får bedre informasjon som grunnlag for fremtidige beslutninger.
Følgende tema inngår:

 •  Innledning; om bedriften, bedriftsøkonomi og økonomistyringen
 •  Innføring i regnskapets tre hoveddokumenter; resultat, balanse og likviditetsoppsett
 •  Kostnadsteori – om kortsiktig variabilitet i kostnader
 •  Markedsteori – om prising innenfor ulike markedsformer.
 •  Om beslutninger og relevante kostnader
 •  Dekningsbidragsmodellen;
 •          Kostnadsklassifisering og dekningsbidrag
 •          Budsjettering og risikoanalyser; nullpunkt- og følsomhetsanalyser
 •          Bidragsmodellen bruk til kortsiktige lønnsomhetsanalyser og vurderinger
 • Om kostnadsfordeling til kostnadsobjekt
 •  Produktkalkulasjon
 •  Introduksjon av driftsregnskap basert på normalkost

Læringsutbytte

Studentene skal:

 •        Ha innsikt i økonomistyringen i bedriften;
 •          Om behovet for økonomistyring for å forfølge et lønnsomhetsmål
 •          Hvilke elementer som inngår i økonomistyringssystemet
 •         Kjenne og kunne anvende de sentrale begrep; Inntekt, kostnad og resultat.
 •         Ha innsikt i kostnadsteorien med spesiell vekt på kostnaders variabilitet
 •        Beherske grunnleggende markedsteori for å ha perspektiv på kostnadsbasert prissetting
 •        Kunne anvende kostnadsteori og bidragsmodellen i samband med: kortsiktige lønnsomhetsanalyser, risikovurderinger og beslutninger i bedriften
 •         Ha innsikt i og kunne analysere hvordan kostnadsstrukturen påviker risikoen som    bedriften er utsatt for
 •        Kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader
 •         Ha en grunnleggende innsikt i driftsregnskap – herunder:
 •          Forstå og kunne anvende tankegangen bak normalkalkulasjon
 •          Kunne fordele kostnader fra kostnadsart via kostnadssted til kostnadsobjekt
 •          Kunne forstå og tolke den informasjonen som driftsregnskapet genererer
 •       Kjenne til og kunne anvende de sentrale produktkalkulasjonsmetodene:
 •          Bidragskalkulasjon; divisjons- og tilleggskalkulasjon
 •          Selvkostkalkulasjon; divisjons-, ekvivalens- og tilleggskalkulasjon 

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Emne er obligatorisk for

BØA/ÅØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Organisasjons- og ledelsesfag og Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (inngår i ”valgemnepakke”)
Åpent (individuelle valg utenom ”valgemnepakker”)

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Overlapp

Emnet ØKA1016/1 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse overlapper med emnet ØKA1008/1 Bedriftsøkonomisk analyse med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L