Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1019/1 Investering og finansiering

Investering og finansiering

Back Tilbake
Kode
ØKA1019/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester ( Høst)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Amanuensis Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Kurset gir en innføring i investerings- og finansieringsteori og tar altså opp teorier og modeller knyttet opp mot spørsmål som gjelder fremskaffelse og bruk av kapital i bedriften; Hvordan bør bedriften finansieres og hvilke eiendeler bør bedriften besitte.
Studenten skal gjennom ØKA1019 skaffe seg innsikt i analyse og lønnsomhetsvurdering av bedriftens langsiktige kapasitetsbeslutninger.  Risiko, risikohåndtering og risikotilpassing er sentrale stikkord.
Følgende tema inngår:

 •  Særpreget ved investerings- og finansieringsprosjekter
 •  Alternativkostprinsippet
 •  Modeller for kontantstrømbudsjettering
 •  Nominelle og reelle størrelser – om prisstigning
 •  Renteregning og diskontering
 •  Modeller for lønnsomhetsvurdering av investeringsprosjekter
 •  Følsomhetsanalyser og stjernediagram
 •  Kapitalkostnad og risikojustert rente
 •  Ulike typer finansiering
 •  Sammenhengen mellom gjeldsgrad og risiko

Læringsutbytte

Studentene skal:

 •  Kunne identifisere beslutninger og situasjoner der investeringsanalytiske metoder er relevante å bruke
 •  Kjenne og kunne anvende de sentrale modellene for kontantstrømkartlegging knyttet til investeringsprosjekter; totalkapital- og egenkapitalmodellen.  Innenfor disse modellene skal de ha god innsikt i behandlingen av skatt og arbeidskapital. 
 •  Kunne budsjettere relevant kontantstrøm ved både investerings- og finansieringsbeslutninger
 •  Kjenne tidsverdien av penger og beherske og kunne anvende de sentrale rentebegrepene; nominell rente, reell rente og risikojustert rente.
 •  Se sammenhengen mellom kontantstrøm og relevant avkastingskrav
 •  Kunne gjennomføre lønnsomhetsanalyser etter de tradisjonelle metodene; Nåverdimetode, Internrentemetoden og effektivrentemetoden, Annuitetsmetoden               
 • Forstå  og kunne anvende de sentrale metodene for analyse og vurdering av risiko; følsomhetsanalyse og scenarioanalyse
 • Ha forståelse for verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter i en usikker verden
 • Ha innsikt i hvordan gjeldsgraden i bedriften påvirker risikoen i bedriften
 • Studentene skal kunne utarbeide beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutninger og låneopptak der lønnsomhet, risikovurdering og risikoavveininger er sentrale elementer

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper – tilsvarende emnene

 Grunnleggendse bedriftsøkonomisk analyse
 Finansregnskap 1
 

Finansregnskap 2

Emne er obligatorisk for

BØA


Emne er valgbart for
Bachelor i Organisasjons- og ledelsesfag og Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser (inngår i ”valgemnepakke”)
Åpent (individuelle valg utenom ”valgemnepakker”)

Arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L