Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode

Samfunnsvitenskapelig metode

Back Tilbake
Kode
ØKA1023/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Vår
Lengde
1 semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Professor Christer Thrane
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er å gi en innføring i de kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetodene. Studentene skal tilegne seg et grunnleggende begrepsapparat innenfor den samfunnsvitenskapelige metodelæren samt grunnleggende ferdigheter innenfor kvalitativ og kvantitativ dataanalyse. Emnet skal legge grunnlaget for senere å kunne skrive en eventuell prosjekt- eller bacheloroppgave og for emnet ”Innføring i økonometri”, som kommer seinere i studieløpet


Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene:

 

  •  kunne reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet
  •  ha kunnskap om vitenskapsteori/grunnlagsproblemer
  •  forstå forholdet mellom teori og empiri og data
  •  være i stand til å definere et forskningsspørsmål og foreta avgrensing og definering av begreper og problemer
  •  ha innsikt i ulike forskningsdesign; kvantitative kontra kvalitative forskningsopplegg og aktuelle kombinasjoner av disse
  •  kjenne til ulike kvalitative og kvantitative analyse- og datainnsamlingsmetoder, og kunne anvende disse i praksis
  •  kunne bruke relevant dataverktøy i kvantitativ analyse
  •  kunne utforme og skrive strukturerte rapporter som omhandler økonomisk-administrative problemstillinger og som tilfredsstiller anerkjente akademiske standarder

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformer:

 

- Teoriforelesninger

- Forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyseprogram (kvantitativ dataanalyse)

- Kollektive øvinger i datalabb, ved behov (kvantitativ dataanalyse)

- Gruppevis veiledning av arbeidskrav ved behov (se under)

 

Det vil bli gitt noe opplæring i bruk av et nødvendig statistisk analyseprogram i forhold til den kvantitative dataanalysen, for tiden SPSS.


Forkunnskapskrav

Ingen

Emne er obligatorisk for

BØAArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse og for å få adgang til eksamen, må studentene (gruppevis) bestå et obligatorisk arbeidskrav.


Eksamensform

Tre timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår
Overlapp

Emnet ØKA1023/1 Samfunnsvitenskapelig metode (7,5 sp.) overlapper med emnet OLA1007/1 Samfunnsvitenskapelig metode for BOL (10 sp.) med 75%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L