Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA2005/1 Innføring i økonometri

Innføring i økonometri

Back Tilbake
Kode
ØKA2005/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Professor Christer Thrane
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er tosidig: For det første er den en videreføring i forhold til emnet Samfunnsvitenskapelig metode tidligere i studiet. For det andre er den en bred introduksjon til de statistiske analyseteknikkene som faller inn under termen økonometri, dvs. ulike varianter av såkalt regresjonsanalyse.

 

Kurset er sterkt fokusert mot anvendelse, i betydningen at studentene skal få en praktisk fortrolighet via øvinger på PC med de ulike variantene av regresjonsanalyser på foreliggende datamaterialer. Rimelighet ved tolkninger av resultater og klarhet i presentasjonen av disse vil også stå sentralt i denne sammenhengen.


Læringsutbytte

Etter kurset skal studentene:

 

* kunne designe et prosjekt (for eksempel en bacheloroppgave) basert på regresjonsanalyse som den bærende metodiske tilnærmingen

* kunne gjennomføre grunnleggende data management oppgaver (som konstruksjon av polynomer, interaksjonsledd, logaritmiske variabler, etc.)

* være i stand til å kunne utføre, fortolke og presentere resultater fra regresjonsanalyser på et tilfredsstillende presisjonsnivå

* forstå de ulike forutsetningene for regresjonsanalyse og beherske testingen av de viktigste ”tekniske” sådanne

* kunne drøfte hva som ligger i at en modell er korrekt spesifisert og hva som menes med ulike funksjonelle former

* få innsikt i hvordan logistisk regresjonsanalyse utføres i praksis og hvordan dens resultater kan fortolkes

* ha en basiskunnskap omkring regresjonsanalyse for tidsseriedata


Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningsformer:

 

- Teoriforelesninger

- Forelesninger med demonstrasjon av statistiske analyseprogram

- Parvis veiledning av arbeidskrav ved behov (se nedenfor)

 

Det vil bli gitt opplæring i bruk av et nødvendig statistisk analyseprogram, for tiden SPSS.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskapskrav:

ØKA1023 Samfunnsvitenskapelig metode.

Emne er obligatorisk for

BØA, Inngår i profilen Økonomisk-administrative fagArbeidskrav

For å få godkjent kursdeltakelse og for å få adgang til eksamen, må studentene (gruppevis) bestå et obligatorisk arbeidskrav.


Eksamensform

Tre timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Dette emnet overtar for emnet Markedsanalyse i Praksis, MiP (15 sp)

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L