Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > ØKA2008/1 Finansiell økonomi

Finansiell økonomi

Back Tilbake
Kode
ØKA2008/1
Studiepoeng
7,5
Semester
Høst
Lengde
Ett semester (høst)
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Amanuensis Eirik Holm
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Hovedsiktemålet med emnet er å studere hvordan usikkerhet i investerings- og finansieringsprosjekter kan analyseres.  Spesielt legger vi opp til analyser av aksjemarkedet / børskurser, for der å kunne si noe om den risiko som bedriftens eiere og potensielle investorer er utsatt for.  Resultatet av disse analysene er altså relevante for investor, men like viktig; en kan nytte analyseresultatene til å etablere risikojusterte renter som kan brukes i samband med investeringsanalyser.  Emnet gir også en innføring i risikokartlegging, risikoreduksjon og risikoavveining, gjennom å presentere porteføljeteorien, å ta opp gjeldsandelsproblematikk samt å gi en innføring i opsjonsteori og anvendelse av opsjoner.

Følgende tema inngår:
* Om usikre prosjekter og risiko – sett fra eier- / investorperspektiv
* Om risikoholdning og risikokompensasjon
* Grunnleggende statistikk – de

størrelsene innenfor finansiell analyse:
   statistisk forventning, varians og standardavvik samt varians og korrelasjon
* Diversifiserbar og ikke-diversifiserbar risiko - måling av relevant risiko
* Porteføljeteori og beregning av beta (β)
* Kapitalverdimodellen og anvendelse av kapitalverdimodell
* Informasjonseffisiens
* Risikoanalyse med tradisjonelle modeller; følsomhetsanalyse, scenarioanalyse og
  beslutningstre
* Gjeldsgrad og risiko
* Gjeldsgrad risiko og selskapsverdi i perfekte kapitalmarkeder
* Opsjoner


Læringsutbytte

Studentene skal:

*          Få forhold til børsen som;

            En arena for akkvisisjon av risikovillig kapital

            En markedsplass for etablering av markedsverdi av bedriften      

            Et marked for prising av risiko

*          Forså betydningen av og kunne beregne og anvende de sentrale statistiske begrepene i finansiell analyse; statistisk forventning, varians / standardavvik samt korrelasjon

*          Kjenne og kunne anvende porteføljeteorien i samband med risikoberegninger og risikoavveininger

*          Kjenne diversifikasjonsbegrepet og konsekvensen av diversifikasjon for   risikoeksponeringen

*          Kjenne og forstå kapitalverdimodellen og kunne anvende denne i forbindelse med etablering av avkastingskrav for investeringer; etablere risikojustert rente

*          Kjenne risikokonsekvensene som følge av høy / lav gjeldsgrad i foretaket og hvordan markedsverdien av foretaket og eierrisikoen påvirkes av gjeldsgraden; Miller og Modgliani

*          Kjenne opsjonsteori og vite hvordan opsjoner kan anvendes i for å redusere risikoeksponeringen

*          På grunnlag av statistisk analyse av børsdata vha. regneark kunne beregne; statistisk forventet avkasting, varians / standardavvik, kovarians /  korrelasjonskoeffisient samt β (beta)


Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, oppgaveløsning i plenum, individuelt og / eller gruppearbeid med arbeidskrav, selvstudium.


Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper - tilsvarende:

* Budsjettering, investering og finansieringArbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen.  Form, antall og omfang kunngjøres ved semesterstart.


Eksamensform

Fire timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.


Tillatte hjelpemidler

Kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk / administrative studiene ved Høgskolen i Lillehammer.  Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.


Erstatter
Del av ”økonomistyring” 15 st.poeng. Dette emnet deles på Finansielle økonomi og økonomisk styring

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L