Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > PSY2306/1 Bacheloroppgave - psykologi

Bacheloroppgave - psykologi

Back Tilbake
Kode
PSY2306/1
Studiepoeng
10
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Psykologi
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Studieplanen krever at det skrives en bacheloroppgave (10 SP) innen et selvvalgt emne innenfor rammene av bachelorprogrammets faglige profil. Emnet velges i samarbeid med faglærer. Vurdering skjer i form av at det gis bokstavkarakterer (A-F)

Pensum i PSY 101 Metode I og PSY 201 Metode II angir en forståelsesramme for bruk av fag og forskningslitteratur i bacheloroppgaven. Eksamen fra begge disse emnene må være bestått før innlevering av bacheloroppgaven.

Oppgaven kan inneholde data studenten selv har samlet inn. Den kan også baseres på empirisk materiale som faglærer stiller til rådighet, eller som innsamles under veiledning. Faglærer står i disse tilfellene ansvarlig for den empiriske delen av arbeidet og påser at etiske retningslinjer for forskning blir overholdt. I slike oppgaver skal studenten i forordet gjøre rede for arbeidsdeling og eventuelle samarbeidsforhold med andre. Oppgaven skal ikke skrives på grunnlag av egen personlig erfaring fra arbeidsliv eller privatliv. Temavalg kan selvsagt ta utgangspunkt i erfaring, men innholdet i oppgaven må bygge på faglig og vitenskapelig litteratur.

Oppgaven skal være et vitenskapelig arbeid med et litteraturtilfang som må gå ut over pensum innenfor det aktuelle fordypingsområdet. Derfor må det legges ved en selvvalgt pensumliste på minst 300 sider, og som skal omfatte flere forskjellige titler av nyere dato (artikler o.a.) som oppgaven skal bygge på. Det er naturlig at de fleste av disse titlene inngår i referanselisten. Den selvvalgte pensumlitteraturen skal komme i tillegg til annen pensumlitteratur i bachelorgraden, og skal godkjennes av faglærer.Undervisnings- og læringsmetode

Gjennomføring og evaluering

Tema for oppgaven (arbeidstittel) og noen linjer om hvordan oppgaven tenkes gjennomført leveres til emneansvarlig innen fastsatt frist tidlig i 6. semester. Gjennom 6. semester tilbys oppgaveskrivingsseminar, gruppeveiledning og individuell veiledning for arbeidet med bacheloroppgaven.

I tillegg blir det gitt individuell veiledning, totalt 4 timer per student etter avtale med tildelt veileder. Kontakt med veileder bør opprettes så raskt som mulig etter innlevering av tema for oppgaven. En liste over emner de enkelte lærere kan veilede på vil bli gjort tilgjengelig.

Opp­gaven evalueres av intern og ekstern sensor i samsvar med de faglige og formelle kravene som er skissert i disse retningslinjene. Det gis vanlige bokstavkarakter på oppgaven.


Forkunnskapskrav

PSY2301 Biologisk psykologi, PSY2302 Kognitiv psykologi og PSY2303 Helse- og miljøpsykologi

Emne er obligatorisk for

Bachelor i psykologi
Eksamensform

Bacheloroppgaven skal være på ca. 20 maskinskrevne sider med linjeavstand 1,5 (7000 ord, pluss/ minus 10 %), normal margbredde i Word (2,5 cm) og skrifttype Times New Roman 12 pkt. Omslag, innholdsfortegnelse, tabeller, bilder og litteraturliste kommer i tillegg til disse 20 sidene.

Overlapp

Emnet PSY2306/1 Bacheloroppgave psykologi overlapper med emnet 1PSBACH/1 Bacheloroppgave psykologi med 100%

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L