Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FFV1003/2 Film- og fjernsynsanalyse

Film- og fjernsynsanalyse

Back Tilbake
Kode
FFV1003/2
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Lengde
Sekvensiell gjennomføring, andre halvdel av semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Anne-Lise With
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Dette er det emnet på første studieår som har størst fokus på analyse og tekstfortolkning (hermeneutikk), noe som står sentralt innen vårt humanistiske vitenskapsfelt. Å analysere er å undersøke interessante fenomener ved kulturuttrykkene på en systematisk måte, med utgangspunkt i et spørsmål, en påstand eller ens egen filmopplevelse. Undersøkelsen kan for eksempel omfatte stil og fortellermåte (narrasjon), sjangerkonvensjoner, eller tematiske og ideologiske aspekter ved film og fjernsyn.

Film- og fjernsynsanalyse befatter seg med hva som fortelles, hvordan det fortelles, og hvilken mening vi tillegger dette. Emnet legger vekt på å utvikle studentenes argumentasjonsevner og skriveferdigheter.   

Å analysere impliserer tolkning. Hvordan filmen eller fjernsynsprogrammet kan forstås, beror på hvilken teoretisk innfallsvinkel som velges, men også på den som analyserer. En analyse er sånn sett aldri objektiv, men knyttet til skribentens erfaringer og kunnskap. Å analysere dreier seg derfor også om å kunne reflektere over egne opplevelser av film og fjernsyn.

Aktuelle spørsmål og problemstillinger kan være:

  • Hvilke verdier og holdninger er denne filmen bærer av?
  • Hvilken funksjon har stil og ulike fortellergrep for forståelsen av innholdet i en film, et tv-program eller en sjanger?
  • Hvilke følelser vekker dette fjernsynsprogrammet og hva fascinerer oss med det?
  • Hva forteller akkurat denne filmen eller tv-serien om for eksempel temaet vennskap?

Siden hovedfokus i emnet er analytisk forståelse og utvikling av konkrete analytiske ferdigheter, vil det fokuseres på skriving underveis i form av skrivekurs og skriftlige arbeidskrav. 


Læringsutbytte

Studentene skal :

  • kunne anvende sentrale teoretiske innfallsvinkler i analyse av konkrete filmer og fjernsynsprogram
  • kunne skrive en sammenhengende analyse hvor faglige begreper og teorier anvendes og drøftes ut fra en faglig relevant problemstilling
  • oppnå skriftlige analytiske ferdigheter og kommunikasjonsferdigheter
  • oppnå en bevisst holdning til kilder og det å kunne anvende dem i  referanseføring
  • kunne forstå og forklare betydningen av å tilegne seg analytiske ferdigheter.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger, seminarer, veiledning og oppgaver


Emne er obligatorisk for

Årsstudium og Bachelor i film og fjernsynsvitenskap.


Emne er valgbart for
Bachelor i kulturprosjektledelse

Arbeidskrav

To gruppearbeidskrav og to individuelle arbeidskrav. 


Eksamensform

En ukes individuell hjemmeoppgave, ca. 10 sider (3500 ord). 

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L