Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2004/05 Studiehåndbok > 2HØ23000 Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (BØA)

Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (BØA)
Back Tilbake
Kode
2HØ23000
Studiepoeng
12
Semester
Vår
Heltid/deltid
Heltid
Antall studenter
80
Karaktersystem
Karakter A-F
Emneeier
ÅR/BA Økonomi og administrasjon
Pensum
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Statistikk - MES 1:

  • Beskrivende statistikk
  • Sannsynlighetsregning og kombinatorikk
  • Binomisk og hypergeometrisk fordeling
  • Normalfordeling og t-fordeling
  • Estimering og hypotesetesting
  • Enkel regresjon

Samfunnsvitenskaplig metode - MSV2:

  • Praktisk forskningsmetode
  • Metodisk gjennomgang av utvalgte forskningseksempler
  • Statistiske analysemetoder
  • Bruk av PC-basert statistikksystem
Læringsmål

Statistikken skal gi studentene grunnleggende kunnskaper i sannsynlighets-regning og statistikk. Ved oppgaveregning skal studentene får innsikt og trening i bruk av viktige statistiske metoder.

Målet med den samfunnsvitenskapelige metoden er å utvikle en kritisk forståelse av muligheter og begrensninger ved sentrale samfunnsfaglige metoder og forskningsteknikker.

Undervisnings- og læringsmetode

Forelesninger og praktiske øvelser med statistikksystem.

Forkunnskaper

Kunnskaper tilsvarende Grunnleggende matematikk (MEM1).


Eksamensform

Arbeidskrav + 5 timers dagseksamen.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L