Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > FFV2007/1 Aktuelt prosjektemne

Aktuelt prosjektemne

Back Tilbake
Kode
FFV2007/1
Studiepoeng
20
Semester
Høst
Lengde
Et semester
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Roel Puijk
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Film og fjernsynsvitenskap
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet byr på fordypning i (dags)aktuelle temaer, hendelser og problemstillinger innen levende bilder. Det tas utgangspunkt i dagens utvikling på det audiovisuelle området og konsentrerer seg om utviklingen på 4 områder:

  • Digitalisering: Utviklingen preget av at digital teknologi og Web 2.0 åpner opp for talløse muligheter til å produsere, distribuere og konsumere levende bilder.
  • Globalisering:Et utviklingstrekk ved dagens samfunn som virker sterkt inn på både de audiovisuelle mediers innhold, dets organiseringsformer og dets spredning, er globalisering.
  • Enterprenørskap:Drivmotoren i dagens økonomiske system er innovasjon og kreativitet.
  • Nyere tekster:Gjennom sine konkrete produkter vil de audiovisuelle mediene bestandig har en aktuell relevans – det være seg nye Norske eller Hollywood filmer, fjernsynsprogrammer eller videoer på nettet.

Disse emnene vil bli dekket i oversiktsforelesninger og i seminarer hvor studenter legger fram resultater fra sine prosjekter. Studentene velger aktuelt prosjekt fra en liste med oppgaver som tar utgangspunkt i minst én av de fire overfor nevnte områder. Gjennom prosjektbasert læring skal de i team planlegge, gjennomføre og presentere en analyse av disse fenomenene og sette dem i en større kontekst. Eksempler på slike prosjekter kan være konkrete samtidsfilmer eller nye fjernsynsformater, case studies av medieselskaper, medieinstitusjoner, festivaler, eller medieregulering.

Prosjektene godkjennes av, og utvikles i samarbeid med, faglærere/veiledere.


Læringsutbytte

Etter fulført emne har studenten

  • kunnskap om sentrale kjennetegn og problemstillinger ved dagens medielandskap.
  • inngående kunnskap om et avgrenset tema på film- og fjernsynsområdet.
  • innsikt i hvordan innovasjon og entreprenørskap preger dagens samfunn og den audiovisuelle sektoren i sær.
  • vist evne til å kunne innhente, analysere og presentere relevant informasjon knyttet til eget prosjekt, og kunne vurdere mulige etiske utfordringer i tilknytning til dette.
  • vist evne til å benytte seg av og reflektere over relevante metodiske innfallsvinkler i eget prosjekt.
  • gitt konstruktiv respons på andres prosjekter, samt videreutvikle eget prosjekt ut fra andres tilbakemeldinger og vurderinger.

Undervisnings- og læringsmetode

Undervisningen er inndelt i blokker, vekslende mellom perioder med henholdsvis forelesninger/seminarer og selvstendig arbeid/veiledning.


Forkunnskapskrav

Bachelor/Årsstudium i Film- og fjernsynsvitenskap, eller tilsvarendeArbeidskrav

a)    Obligatorisk oppmøte i seminarer og veiledningstimer

b)    Midtveisinnlevering/framlegging av prosjektoppgave


Eksamensform

1) 4 timers skoleeksamen basert på fellespensum rett etter forelesningsrekken. Teller 40 % av totalkarakteren.

2) Skriftlig gruppeeksamen basert på et valgfritt tema innen emnets rammer. Gruppen får en foreløpig felles karakter som teller 60 % - karakteren. Totalkarakteren justeres etter muntlig.

3) Muntlig eksamen som består av en gruppeframlegging av prosjektoppgaven etterfulgt av en individuell muntlig om prosjektoppgaven. Justerer den sammenlagte karakteren.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L