Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > 2013/14 Studiehåndbok > BHIS2001/1 Internasjonal fredspolitikk

Internasjonal fredspolitikk

Back Tilbake
Kode
BHIS2001/1
Studiepoeng
15
Semester
Vår
Heltid/ deltid
Heltid
Pensum
Emneansvarlig
Øyvind Tønnesson
Karaktersystem
Karakter A-F
Undervisningsspråk
Norsk
Emneeier
ÅR/BA Internasjonale studier med historie
Studenttorget
studenttorg@hil.no
Telefon: 612 88000
Emnebeskrivelse

Emnet Internasjonal fredspolitikk tar for seg bestrebelsene i det 20. århundre på å utvikle en internasjonalt rettssamfunn som kunne redusere forekomsten av krig og voldelige konflikter. Disse bestrebelsene ledet til etablering av institusjoner og spredning av normer som regulerer forholdet mellom stater, men som også fremmer bestemte former for samfunnsutvikling innenfor enkeltstater.

Internasjonal fredspolitikk er preget av stater i samarbeid, men har også vært utviklet transnasjonalt, av ikke-statlige organisasjoner og nettverk. De ideer slike ulike aktører har stått for, er i høy grad utviklet i deres møter med bestemte historiske situasjoner. Ved å gå gjennom konkrete historiske eksempler og saksforhold søker vi i studieemnet Internasjonal fredspolitikk å øke forståelsen av kompleksiteten i det internasjonale arbeidet for fred. Emnet er historiefaglig forankret, men knytter an til sentrale teoretiske perspektiver i internasjonale studier. Gjennom oppgaver som blir gitt, stilles studenten også overfor realistiske utfordringer knyttet til det å analysere og vurdere fredspolitiske aspekter ved aktuell norsk utenrikspolitikk.

Det opereres med fire tematiske dimensjoner – en ideologisk, en humanitær, en rettslig, og en knyttet til vitenskapens rolle:
• De geopolitiske interesser i konflikt
• Utviklingen av humanitære idealer og dilemmaer
• Visjoner om en universell rettsorden – fra statssuverenitet til menneskerettigheter
• Fredsforskning og utdanning – byggematerialer for varig fred?

Både i undervisning, arbeidskrav og eksamensopplegg legges det opp til at studenten skal utnytte bredden i tidligere gjennomførte emner innen HiLs studieprogram i internasjonale studier med historie.


Læringsutbytte

Kunnskapsmål:Etter fullført studieemne skal studentene ha tilegnet seg kunnskaper om:
• sentrale begreper innen studiet av internasjonal fredspolitikk
• hovedtrekk i den historiske utviklingen av liberal internasjonalisme og dens institusjonelle uttrykk fra Haag-konferansene i 1899 og 1907, via Folkeforbundet, til dagens FN
• ledende fredspolitiske aktører, deres handlingsrom og arbeidsformer, samt deres grad av politisk gjennomslag i ulike land og historiske faser
• faktorer som har ført til "fredssakens" økende omfang, fra krav om nedrustning, internasjonale voldgiftsavtaler og en internasjonal domstol i årene før første verdenskrig, til kollektiv sikkerhet, humanitært arbeid og omfattende institusjonsbygging i mellomkrigstiden, og til økonomisk samordning, bistand/utviklingshjelp, samt arbeid for universelle menneskerettigheter etter 1945
• forestillingene om Norge som småstat og "fredsnasjon", og deres historiske grunnlag

Ferdighetsmål: Etter fullført studieemne skal studenten ha videreutviklet sin evne til å analysere og presentere kompliserte saksforhold, med utgangspunkt i bredden av de kunnskaper og teoretiske innsikter hun/han har tilegnet seg i dette og tidligere fullførte studieemner. Hun/han skal ha utviklet sin evne til på kort tid å innhente og vurdere relevant informasjon, formidle denne skriftlig innen sjangre som kan være relevante i arbeidslivet, og vise et bevisst forhold til den henvisningsskikk som gjelder for sakprosa. Studenten skal være i stand til, alene og i samarbeid med andre, å forberede og gjennomføre tilsvarende muntlige presentasjoner etter bestilling.

Kompetansemål: Studenten skal ha videreutviklet sine evner til å vurdere internasjonale saksforhold både prinsipielt og pragmatisk, med et aktørperspektiv, og til å erkjenne og forholde seg til dilemmaer og paradokser. Studenten skal ha en forståelse av det gjensidige påvirkningsforholdet mellom nasjonale, transnasjonale og mellomstatlige endringsprosesser og kunne forholde seg til sjangerkrav og rolleforventninger i analysearbeid for institusjoner.


Undervisnings- og læringsmetode

Læringen foregår gjennom selvstudium av pensumlitteratur; gjennom seminarer der studentene, inndelt i storgrupper, presenterer og diskuterer utvalgte pensumbidrag; gjennom forelesninger der sentrale temaer og problemstillinger gjennomgås og drøftes; og gjennom de skriftlige arbeidskrav som leder opp til eksamen. Emneansvarlig gir detaljerte tilbakemeldinger på ett av de skriftlige arbeidskravene. På det andre gir studentene hverandre skriftlige kommentarer/vurderinger, mens emneansvarlig bare vurderer godkjent/ikke godkjent og gir overordnede muntlige kommentarer i plenum. Kommentarene skal være til hjelp i studentens eksamensforberedelse.


Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter et studium tilsvarende HiLs årsstudium i samtidshistorie eller et studium innen statsvitenskap eller internasjonale studier av samme omfang og som gir et tilsvarende kunnskapsgrunnlag (Min. SHI1004 Internasjonal politikk).

Emne er obligatorisk for

Bachelor i internasjonale studier med historieArbeidskrav

Det er tre arbeidskrav som alle må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen:
• Studenten skal i samarbeid med en eller to andre presentere og diskutere et pensumbidrag, samt relatere dette til dagsaktuelle problemstillinger, i sin seminargruppe.

• Det skal skrives en aviskronikk om et oppgitt tema. Denne gis det detaljert tilbakemelding på.
• Det skal skrives en kort rapport, et beslutningsnotat eller en prosjektbeskrivelse


Eksamensform

Det avholdes muntlig eksamen der studenten først gir en kort, forberedt presentasjon av ett av sine skriftlige arbeidskrav for en ekstern sensor som ikke har lest dette, og deretter gjennomføres det en samtale med utgangspunkt i spørsmål knyttet til ulike
temaer/problemstillinger som er behandlet i pensum/undervisning. Eksaminasjonen gjennomføres innenfor en total ramme på 20-25 minutter.

Back Tilbake   Back Til toppen
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L